Služby do domácnosti

Domáca opatrovateľská služba

Postup žiadateľa pri podávaní žiadostí o zabezpečenie poskytovania
domácej opatrovateľskej služby

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy na Oddelení sociálnej podpory seniorov a ľudí so znevýhodnením prijíma žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby zabezpečovanej neverejným poskytovateľom od 01.10.2020. Okrem povinných príloh je jednou z podmienok evidovaná žiadosť v poradovníku zariadení sociálnej starostlivosti, ktoré spravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

 

1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby, vyplní, podpíše a pošle na hlavné mesto „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby“ (viď Príloha č. 1) poštou na adresu:


Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Sekcia sociálnych vecí

Primaciálne nám. 1

814 99 Bratislava 

alebo osobne do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.


 2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy prijíma žiadosti o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby od 01.01.2020.

 3. Povinnými prílohami žiadosti o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby sú:

  • kópia právoplatného rozhodnutia na druh sociálnej služby – opatrovateľská služba a stupeň odkázanosti na sociálnu službu vydaného príslušnou mestskou časťou Bratislavy podľa trvalého pobytu žiadateľa
  • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • aktuálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby

 4. Žiadosť po doručení na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy je evidovaná v podateľni v súlade s Registratúrnym poriadkom. V prípade, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, je žiadateľ vyzvaný k jej doplneniu.

 5. Hlavné mesto na základe zaevidovanej žiadosti kontaktuje žiadateľa za účelom dohodnutia podmienok zabezpečenia poskytovania domácej opatrovateľskej služby, a to najmä výber neverejného poskytovateľa, rozsah poskytovanej sociálnej služby a termín  začatia poskytovania sociálnej služby.

 6. Hlavné mesto požiada elektronickou formou neverejného poskytovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu s hlavným mestom SR Bratislava o zabezpečenie poskytnutia domácej opatrovateľskej službu. Neverejný poskytovateľ, ak má voľnú kapacitu, je povinný s touto fyzickou osobou uzavrieť zmluvu o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby.

 7. Odborný pracovník Sekcie sociálnych vecí následne informuje žiadateľa o zabezpečení poskytovania domácej opatrovateľskej služby a sprostredkuje kontakt žiadateľa s neverejným poskytovateľom.

 8. Žiadateľovi je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je jeho žiadosť vedená v evidencii hlavného mesta SR Bratislavy.

Pre detailnejšie informácie sa obráťte na kolegov zo Sekcie sociálnych vecí na e-mailovej adrese: dos@bratislava.sk.


Prepravná služba

Poskytovanie prepravnej služby podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Bratislava - Záhorský Bystrica

Prepravnú službu prevádzkuje OZ Bystrický prameň cez sociálny taxík. Spoluzakladateľom je mestská časť a Farnosť Záhorská Bystrica.

SENIOR TAXI
Eva Mihalovičová
+421 949 828 293

Bratislava - Petržalka

Koordinátor prepravnej služby
+421 903 290 378
+421 262 520 414

Prepravnú službu zabezpečuje:
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18
851 01 Bratislava

Oddelenia sociálnych vecí na mestských častiach informujú občanov odkázaných na prepravnú službu o možnosti poskytnutia kompenzačného príspevku cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zabezpečenie dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok pre seniorov a seniorky v Bratislave

Myelli je bezplatná doručovateľská služba liekov a zdravotníckych pomôcok pre seniorov na základe vydaného elektronického receptu lekárom. Bezplatné doručenie je určené pre rizikové skupiny obyvateľstva (seniori, ľudia so ZŤP, ale aj kojenci a malé deti, tehotné ženy a osoby trpiace určitými chorobami) a je sprostredkované do 48 hodín od objednávky.

Pre objednávku doručenia je potrebné kontaktovať infolinku a mať k dispozícií kartičku poistenca.

Infolinka:

+421 902 155 112 v pracovných dňoch od 9,00 - 16,00 hod.