Služby do domácnosti

Domáca opatrovateľská služba

Opatrovateľskú službu v domácom prostredí pre Bratislavčanky a Bratislavčanov poskytujú a zabezpečujú v prvom rade mestské časti podľa trvalého bydliska. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je posudok a rozhodnutie o odkázanosti formou opatrovateľskej služby, vydané mestskou časťou v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy môže zabezpečiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby pre čakateľov v poradovníkoch zariadení sociálnych služieb, ktoré spravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby a je evidovaný v uvedených poradovníkoch, vyplní, podpíše a pošle na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby“. Ak bude spĺňať požiadavky, hlavné mesto požiada vybraného neverejného poskytovateľa o zabezpečenie služby.

Povinnými prílohami žiadosti o zabezpečenie poskytovania domácej opatrovateľskej služby sú:

  • kópia právoplatného rozhodnutia na odkázanosť na opatrovateľskú službu vydaného príslušnou mestskou časťou Bratislavy podľa trvalého pobytu žiadateľa
  • kópia posudku o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • aktuálne rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodkovej dávky
  • úradne overené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby.

Pre detailnejšie informácie je možné sa obrátiť na Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením zo Sekcie sociálnych vecí na e-mailovej adrese: dos@bratislava.sk, tel. 0903 985 977.


Prepravná služba

Poskytovanie prepravnej služby podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Bratislava - Záhorský Bystrica

Prepravnú službu prevádzkuje OZ Bystrický prameň cez sociálny taxík. Spoluzakladateľom je mestská časť a Farnosť Záhorská Bystrica.

SENIOR TAXI
Eva Mihalovičová
+421 949 828 293

Bratislava - Petržalka

Koordinátor prepravnej služby
+421 903 290 378
+421 262 520 414

Prepravnú službu zabezpečuje:
Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Vavilovova 18
851 01 Bratislava

Oddelenia sociálnych vecí na mestských častiach informujú občanov odkázaných na prepravnú službu o možnosti poskytnutia kompenzačného príspevku cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, Vazovova 7A, Bratislava 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk v zmysle zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zabezpečenie dovozu liekov a zdravotníckych pomôcok pre seniorov a seniorky v Bratislave

Myelli je bezplatná doručovateľská služba liekov a zdravotníckych pomôcok pre seniorov na základe vydaného elektronického receptu lekárom. Bezplatné doručenie je určené pre rizikové skupiny obyvateľstva (seniori, ľudia so ZŤP, ale aj kojenci a malé deti, tehotné ženy a osoby trpiace určitými chorobami) a je sprostredkované do 48 hodín od objednávky.

Pre objednávku doručenia je potrebné kontaktovať infolinku a mať k dispozícií kartičku poistenca.

Infolinka:

+421 902 155 112 v pracovných dňoch od 9,00 - 16,00 hod.