Sociálne služby a pomoc

Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia; sociálne znevýhodneným skupinám a občanom v životnej krízovej situácii.Mestské zariadenia

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v rámci svojej pôsobnosti poskytuje pomoc pre vybrané skupiny občanov: seniori, rodiny, deti v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
V nasledujúcom odkaze nájdete sumarizáciu počtu klientov, počtu voľných miest, počtu žiadateľov a počtu zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a ubytovniach hlavného mesta za aktuálny kvartál:

Mestské zariadenia III.Q 2020