Sociálne služby a pomoc

Hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; občanom bez prístrešia; sociálne znevýhodneným skupinám a občanom v životnej krízovej situácii.


CHCEM POŽIADAŤ O UMIESTNENIE V ZARIADENÍ PRE SENIOROV U NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

CHCEM POŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PREVÁDZKU PRE NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV

CHCEM POŽIADAŤ O DOMÁCU OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v roku 2019