Správa a údržba komunikácií

Oddelenie správy komunikácií magistrátu zabezpečuje správu a údržbu pozemných komunikácií, inžinierskych objektov, verejného osvetlenia, dopravného značenia, kolektorov a cestnej (dopravnej) zelene. V praxi to predstavuje najmä kontrolu stavu, zisťovanie závad, určovanie ich rozsahu a dôležitosti, návrh na odstraňovanie závad, určovanie technologických postupov a spôsobov odstraňovania ako aj objednávanie prác. Oddelenie správy komunikácií tiež zabezpečuje čistenie pozemných komunikácií strojným a ručným zametaním, dočisťovanie križovatiek a v zimnom období zimnú údržbu komunikácií.

Oddelenie správy komunikácií magistrátu taktiež spracováva stanoviská/vyjadrenia/odpovede týkajúce sa výkonu jeho správy.

Oddelenie správy komunikácií zabezpečuje výkon správy pozemných komunikácií, teda správy podľa cestného zákona a súvisiacich platných predpisov a to najmä: kontrola stavu, zisťovanie závad, určovanie ich rozsahu a dôležitosti, návrh na odstraňovanie závad, určovanie technologických postupov a spôsobov odstraňovania závad.

Oddelenie správy komunikácií magistrátu zabezpečuje správu a údržbu:

pozemných komunikácií a inžinierskych objektov:

 • plošnými opravami povrchov vozoviek a chodníkov miestnych komunikácií I. a II. triedy, opravou výtlkov a sieťových rozpadov, prepadov, výškovou úpravou vývodov inžinierskych sietí, čistením, údržbou a opravou uličných vpustov, odvodnením vozoviek, zálievkami špár a trhlín na obrusnej vrstve, opravou povrchov zastávok MHD, prevádzkovaním a čistením lapačov olejov a tukov a drobnými opravami a údržbou prieťahov štátnych ciest mestom Bratislava,
 • vypracovávaním materiálov a projektov zmien organizácie dopravy, dočasného dopravného značenia,
 • údržbou a opravami mostov, múrov, lávok a podjazdov nátermi, antikoróznou ochranou, kontrolou a opravou mostných ložísk, stavebnou údržbou a opravy,
 • opravami zvodidiel a zábradlí,
 • údržbou a opravou podchodov ako aj prevádzkovaním pohyblivých schodov, čerpacích staníc, núdzových zdrojov, výťahov, stavebnými úpravami, údržbou vzduchotechniky a zdravotechniky v podchodoch,
 • údržbou vodorovného značenia, obnovou a zmenami vodorovných značiek vodiacich a deliacich čiar, priechodov pre chodcov,
 • obnovou a výmenou zvislých dopravných značiek,
 • revíziami, kontrolami, projektmi, štúdiami, expertízami, geodetickými meraniami a zaťažkávacími skúškami,
 • údržbou cestnej zelene kosením a polievaním, strihaním stromov, kríkov, vyzbieraním nečistôt, výrubami suchých stromov,
 • letným čistením komunikácií a zimnou údržbou,

kolektorov:

 • prevádzkou a údržbou kolektorov,
 • elektrorevíziami, revíziami plynu, meracej a regulačnej techniky,
 • nepretržitým dispečingom,
  verejného osvetlenia:
 • prevádzkou a údržbou existujúceho verejného osvetlenia,
 • budovaním nového osvetlenia,
 • inštalovaním vianočnej iluminácie,

spracovávaním stanovísk/vyjadrení:

 • k projektovým dokumentáciám pre stavebné konanie a územné rozhodnutie, ku kolaudačným rozhodnutia,
 • z hľadiska vlastníka pozemkov a komunikácií v správe hlavného mesta,
 • k súborným žiadostiam o nájom, predaj, vecné bremeno, výmena/zámena pozemkov
 • k registru obnovy evidencie pozemkov (ROEP)
 • k rozkopávkam,
 • k zaujatiu verejného priestranstva napr. v podchodoch, na komunikáciách v správe OSK,
 • z hľadiska dopravného značenia (k POD-projekt organizácie dopravy),
 • z hľadiska správcu cestnej (dopravnej) zelene,
 • z hľadiska správcu verejného osvetlenia,
 • z hľadiska cestnej svetelnej signalizácie,
 • z hľadiska správcu kolektorov (vstup do kolektoru, umiestnenie IS v kolektore, ...),
 • z hľadiska správcov IO (mosty, podchody, lávky, oporné múry...),
 • z hľadiska správcov komunikácií (napr. k zásahom do miestnych komunikácií a chodníkov, napojenie vjazdu k RD, ...),
 • k žiadostiam v zmysle zákona 211/2000 Z.z., petície, interpelácie, sťažnosti,
 • k preprave nadrozmerných nákladov na území mesta Bratislavy.

Operačný plán letnej údržby 2019  

Kontakt

Akékoľvek nedostatky týkajúce sa oblasti správy pozemných komunikácií môžu občania nahlásiť na dispečing oddelenia správy komunikácií na adrese: dispecing@bratislava.sk

Odporúčame

Mapa sypačov