Bratislava je dobrý obstarávateľ a podporuje konkurenciu


Zindex vyjadruje, či verejný obstarávateľ postupuje v súlade s dobrou praxou, teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej komisie či iných expertných organizácií. Dobrá prax totiž vyžaduje viac, ako iba postup podľa zákona.

Zindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab z.s. v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a výsledky môžete nájsť na adrese Zindex.sk.

Bratislava vynikla najmä v indikátore „Nástroje podporujúce hospodársku súťaž“, kde oproti slovenskému priemeru 52 % získala až 83 %. Pozitívne boli hodnotené dlhšie lehoty na predkladanie ponúk, súťaženie nielen o cenu, ale aj o kvalitu alebo delenie väčších zákaziek na menšie časti, čo podporuje malé a stredné podniky. Vysoko boli hodnotené aj tzv. inovatívne postupy verejného obstarávania, napr. jedna z prvých dvojkolových súťaží návrhov nielen v Bratislave, ale na Slovensku – na kúpele Grössling, ktorá je zároveň druhou bilingválnou súťažou (prebiehala aj v angličtine).

Aj prvá slovenská bilingválna súťaž pritom bola bratislavská, konkrétne architektonický súťažný dialóg na Námestie SNP a Kamenné námestie, ktorý je zároveň prvý architektonický súťažný dialóg na Slovensku. Tieto projekty by nevznikli bez nasadenia a odbornej prípravy Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Mesto v hodnotení získalo aj dve najvyššie možné známky – 100 %. V prvom prípade ide o indikátor „súťažné konanie“, keďže v posudzovanom období nezadalo ani jednu podlimitnú alebo nadlimitnú zákazku v tzv. priamom rokovacím konaní, teda bez predchádzajúcej súťaže. Práve za neoprávnené použitie priamych rokovacích konaní mesto v minulosti dostávalo najčastejšie pokuty.

Druhým indikátorom, v ktorom mesto získalo maximálnu možnú známku, je „koncentrácia dodávateľov“, pri ktorom sa hodnotí, či veľký objem zákaziek nezískava len jedna firma alebo všeobecne malá skupina dodávateľov. Na základe hodnotenia Zindex možno skonštatovať, že v posudzovanom období negatívna koncentrácia dodávateľov nenastala.

Bratislava chce v budúcnosti pokračovať v zvyšovaní počtu firiem vo verejnom obstarávaní. V tejto oblasti mesto zaostalo za priemerom Slovenska podľa daného hodnotenia o 7 %. Avšak aj v súčasnosti sa už podarilo počet uchádzačov navýšiť. V roku 2018 v tzv. podlimitných zákazkách mala Bratislava v priemere 2,43 uchádzača na jednu zákazku. V roku 2019 už 3,3 a k dnešnému dňu v roku 2020 už 3,72. Zvyšovanie počtu firiem je tak o znižovaní administratívnej náročnosti, ako aj o dôvere uchádzačov. V najväčších, nadlimitných zákazkách, sa mestu podarilo zvýšiť počet uchádzačov z 1,75 v roku 2018 viac ako dvojnásobne na súčasných 3,61. Našim cieľom je v tomto trende pokračovať.

Nižšie hodnotenie Bratislava získala za pochybenia vytknuté zo strany Úradu verejného obstarávania, aj keď v danom prípade išlo o obstarávanie vyhlásené ešte v predchádzajúcom období. Ukazovateľ, v ktorom sa tiež chceme zlepšiť je „konzistentnosť konania“, v rámci ktorého sa hodnotí negatívne vysoký počet opráv, zrušenie súťaží alebo dĺžka verejného obstarávania. V tejto oblasti sa podľa daného hodnotenia nachádzame na úrovni slovenského priemeru, no našou snahou je vylepšiť aj tieto štatistiky.

Súvisiaci obsah

Komentáre