Bratislava má stavebného ombudsmana


Prečo stavebný ombudsman

Proces povoľovania a realizácie stavieb je v súčasnosti veľmi komplikovaný, upravený mnohými predpismi a mnohí obyvatelia nášho mesta sa v ňom môžu cítiť stratení. Úlohou ombudsmana je pomôcť obyvateľom porozumieť povoľovacím procesom a vysvetliť ich práva, pokiaľ sa cítia byť výstavbou dotknutí.

 

Na ombudsmana sa môžete obrátiť v nasledovných prípadoch:

  • Poradenstvo pri problémoch s čiernymi stavbami.
  • Podnety na porušovanie územného plánu.
  • Pochybnosti o správnom postupe orgánov, ktoré o výstavbe rozhodujú.
  • Iné prípady, kedy sa cítite byť dotknutí výstavbou v meste.

 

Na čo NEslúži pozícia stavebného ombudsmana?

Na poskytovanie konzultácií ohľadom postupu vo vlastných stavebných zámeroch občanov. V takýchto prípadoch odporúčame kontaktovať príslušný stavebný úrad. Na území hlavného mesta vykonávajú činnosť stavebných úradov jednotlivé mestské časti.

 

Stavebný ombudsman:

  1. Poskytuje občanom poradenstvo pri ochrane verejných záujmov dotknutých výstavbou na území mesta, aby sa lepšie orientovali v kompetenciách a postupoch úradov a aktuálnej legislatíve.

 

  1. Chráni záujmy mesta ako orgánu územného plánovania a účastníka konaní v prípade osobitne významných stavieb, tak aby bol dodržiavaný územný plán.

 

Ako môžete kontaktovať stavebného ombudsmana:

Každý pondelok od 9:30 do 12:30 a stredu od 13:00 do 15:00 poskytuje stavebný ombudsman konzultácie bez nutnosti rezervácie termínu v priestoroch Kancelárie prvého kontaktu a podateľne, Primaciálne námestie 1, budova Novej radnice.

 

V utorok doobeda a štvrtok po celý deň je možné rezervovať si konkrétny termín prostredníctvom kalendára na webstránke hlavného mesta TU.

 

O stavebnom ombudsmanovi

Od začiatku januára 2020 je stavebným ombudsmanom Bratislavy Jaroslav Pavlovič, ktorý v oblasti územného rozvoja pôsobí už 37 rokov, z toho 20 rokov v riadiacich funkciách. Ako vedúci stavebného úradu pôsobil napríklad v mestskej časti Staré Mesto, či v Karlovej Vsi. Problematike mestského rozvoja sa venoval aj mimo Bratislavy, napríklad v Žiline, či Pezinku. Je autorom viacerých publikácií a manuálov a akceptovaným odborníkom vo svojom odbore. Jaroslav Pavlovič zároveň aktívne pôsobí aj v občianskej spoločnosti a v roku 2008 prevzal za Pezinčanov vôbec prvé ocenenie Biela vrana za boj proti skládke odpadov v Pezinku, ako jedna z ústredných postáv pezinskej iniciatívy „Skládka nepatrí do mesta“.

 

Postavenie hlavného mesta v stavebnom konaní

Hlavné mesto SR Bratislava má v konaniach stavebných úradov postavenie dotknutého orgánu a zároveň je orgánom územného plánovania. Je v osobitnom záujme hlavného mesta, aby všetci účastníci výstavby na území Bratislavy dodržiavali územný plán a všeobecne záväzné predpisy platné v oblasti územného plánovania a výstavby.

 

Hlavné mesto SR Bratislava však nie je v konaniach podľa stavebného zákona na území Bratislavy ani stavebným úradom, ani odvolacím či nadriadeným orgánom stavebného úradu. Preto nie je oprávnené riešiť odvolania, sťažnosti, petície ani iné mimoriadne opravné prostriedky smerujúce proti rozhodnutiam stavebných úradov, nie je oprávnené poskytovať ani právne poradenstvo vyhradené advokátom ani nenahrádza pôsobnosť verejného ochrancu práv (ombudsmana).

Súvisiaci obsah

Komentáre