Bratislava obstaráva zimnú a letnú údržbu inovatívnym spôsobom


V rámci letnej údržby budú obstarávané služby ako napríklad čistenie a splachovanie komunikácií,  čistenie pešej zóny, lávok, parkovísk, schodov či zastávok MHD. Ďalej sú to služby zamerané na likvidáciu skládok odpadov, havárií, vyprázdňovanie odpadkových košov a zároveň aj kosenie, odstraňovanie buriny či orezy a výruby stromov, krov a ďalšie. 

V rámci zimnej údržby pôjde o služby zamerané na zmierňovanie nepriaznivých vplyvov snehu a poľadovice, udržiavanie komunikácií v zjazdnom stave, odstraňovanie klzkosti, zabezpečenie zimnej pohotovosti – likvidácia posypom, pluhovanie. Systém bude zohľadňovať aj požiadavky tzv. chodníkovej novely, v rámci ktorej má samospráva povinnosť čistiť všetky chodníky vo svojej správe.

Dynamický nákupný systém (DNS) je plne elektronický postup na zadávanie zákaziek, pri vzniku ktorého nie je potrebná detailná špecifikácia toho, čo sa ide obstarať. Po tom, čo sa firmy kvalifikujú, verejný obstarávateľ môže pristúpiť k zadávaniu čiastkových zákaziek, a to veľmi flexibilne s detailnou špecifikáciou. Zákazky môže obstarávateľ zadávať dlhodobé (na celú zimnú alebo letnú sezónu), krátkodobé, aj jednorazové. Počas DNS je možné zadať ľubovoľný počet zákaziek, rozsahom veľkých, aj malých, ľubovoľnému počtu dodávateľov.

Rozdiel oproti „klasickej“ verejnej súťaži sa dá jednoducho vysvetliť aj na príklade z tejto zimy. Zmenou legislatívy pribudlo túto zimu do správy mesta státisíce metrov chodníkov navyše. Mesto nebolo schopné v zazmluvnenej zimnej údržbe na túto zmenu zareagovať a objednať dodatočné výkony. Nový spôsob umožní jednoduchšiu reakciu či už na zmeny legislatívy, ale aj na zmenu počasia a všetkého, čo môže mať zásadnejší vplyv na predmet zákazky. 

Zámer zriadiť DNS oznamuje hlavné mesto ako verejný obstarávateľ prostredníctvom Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, kde sú uvedené všetky informácie k zákazke.

Výhody DNS:

  • pružnejší nástroj na obstarávanie bežne dostupných komodít na trhu než „klasická“ verejná súťaž;
  • umožňuje verejnému obstarávateľovi mať k dispozícii väčší rozsah ponúk, zaisťujúci optimálne používanie verejných finančných prostriedkov prostredníctvom širokej súťaže v krátkom čase;
  • umožňuje verejnému obstarávateľovi rýchle zadávanie zákaziek (za 11 dní je podpísaná zmluva) podľa aktuálne známych potrieb (špecifikácia vytváraná v čase reálnej potreby);
  • dáva príležitosť aj dodávateľom, ktorí nestihnú zareagovať na začiatku, pretože je celé roky prístupný pre všetkých, ktorí splnia podmienky.

Súvisiaci obsah

Komentáre