Bratislava pokračuje v riešení problému náhradného nájomného bývania


Riešenie náhradného nájomného bývania hlavné mesto otvorilo aj na historicky prvom výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 13.12.2017. Témou rokovania boli návrhy na riešenie aktuálnych potrieb mesta Bratislavy. A práve na riešenie problematiky náhradných nájomných bytov bola uznesením vlády SR vytvorená  medzirezortná pracovná skupina. Jej cieľom je riešenie problematiky usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a celkovo vyriešenie náhradného nájomného bývania pre občanov, ktorí na to majú nárok zo zákona. Vyriešenie tejto problematiky je totiž veľký problém, ktorý hlavné mesto  nedokáže vyriešiť bez pomoci súčinnosti Vlády SR. 

Prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny zloženej z ministerstva dopravy a výstavby, hlavného mesta a ministerstiev spravodlivosti, financií a vnútra sa uskutočnilo 19. februára 2018. Počas jej zasadnutia mesto odprezentovalo zásadné problémy, ktoré sťažujú zabezpečenie náhradných nájomných bytov, ako aj možné riešenia danej problematiky. Výsledkom práce tejto pracovnej skupiny má byť predloženie konkrétnych návrhov, ktoré tento vlečúci sa problém konečne vyriešia v prospech všetkých dotknutých strán. 

Hlavné mesto aktívne komunikuje aj s Občianskym združením Právo na bývanie, ktoré zastrešuje žiadateľov bytových náhrad. Zástupcov združenia prijal riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Martin Maruška, ktorý ich informoval o aktuálnom stave riešenia problematiky. Najväčším problémom je nesúhlas mestských častí a ich obyvateľov, ktorý znemožňuje výstavbu bytových náhrad na vytypovaných lokalitách, napríklad v mestskej časti Dúbravka Pri kríži, v mestskej časti Petržalka v lokalite Mamateyova a Pankúchova či v mestskej časti Ružinov v lokalite Astronomická a Čmelíkova.

Mesto napriek tomu pokračuje ďalej v obstaraní bytových náhrad ako formou výstavby, tak formou kúpy nehnuteľností. Aktuálne je pripravený postup na obstaranie náhradných nájomných bytov formou kúpy pomocou verejnej obchodnej súťaže. O podmienkach budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva na najbližšom rokovaní.

Vedenie mesta zároveň neostáva ľahostajné voči nájomníkom, ktorí žijú v sťažených podmienkach reštituovaných bytov, ktoré neboli dlhodobo rekonštruované a vyskytujú sa v nich rôzne technické problémy.  Zástupcovia mesta preto v uplynulých chladných dňoch, kedy sa teplota pohybovala hlboko pod bodom mrazu navštevovali domácnosti, kde sa vyskytoval problém s dodávkou tepla a nájomcom pomáhali so zabezpečením základných potrieb, napríklad zapožičaním ohrievačov. Hlavné mesto zároveň stále ponúka možnosť dočasného ubytovania v mestských zaradeniach pre seniorov tým žiadateľom, ktorí žijú v sťažených podmienkach. Počas minulého roka túto možnosť využila jedna žiadateľka. 

Mesto aktívne komunikuje a plní si zákonnú povinnosť aj voči reštituentom, ktorým od minulého roka vypláca kompenzácie nájomného, teda rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným. Kompenzácie sú vyplácané v súlade s metodikou vyplácania, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo.


 


Súvisiaci obsah

Komentáre