Bratislava spúšťa grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste


Oprávnenými žiadateľmi sú Právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a  Fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta. 

Medzi oprávnené aktivity podpory patrí:

  • rekonštrukcie a modernizácia športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport a rekreáciu verejnosti (s charakterom kapitálových výdavkov), 
  • obstaranie materiálno-technickej základne, príp. jej rekonštrukcia a modernizácia (obstaranie hmotného a nehmotného majetku, príp. jeho technické zhodnotenie, ktoré spĺňa podmienku kapitálového výdavku). 

Maximálna výška dotácie je 150-tisíc eur, pričom maximálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na všetky schválené projekty nesmie túto sumu prekročiť. Záujemcovia o grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave sa môžu do elektronického systému pre podanie žiadosti prihlasovať v termíne od 5.5.2020 – 31.5.2020 do 12:00 h

Ako požiadať o udelenie grantu

Každý žiadateľ žiadosť vyplní v elektronickom systéme, pripojí povinné prílohy, odošle, vytlačí, podpíše a v tlačenej forme doručí (prípadne zašle poštou) v termíne uzávierky žiadostí na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Oddelenie školstva, športu a mládeže
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

V ľavom dolnom rohu obálky je potrebné uviesť pozn. “GP pre rozvoj športu a vzdelávania - Podprogram 4". 

Dôležité upozornenie: Formulár žiadosti je potrebné najskôr ELEKTRONICKY ODOSLAŤ a až potom VYTLAČIŤ VO VERZII PRE TLAČ!

Žiadosť bude akceptovaná iba v prípade, ak bude zaslaná oboma spôsobmi súčasne, to znamená v elektronickom systéme a súčasne doručená spolu s čestným vyhlásením a všetkými povinnými prílohami i v tlačenej verzii vygenerovanej elektronickým systémom a to do termínu uzávierky žiadostí. V prípade, že bude žiadosť zaslaná iba elektronicky, alebo iba písomne, nebude možné ju hodnotiť a bude vyradená. Rozhodujúcou je poštová pečiatka alebo pečiatka podateľne Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, ktorá nesmie byť po uzávierkovom termíne. 

KONZULTÁCIE K PODÁVANIU ŽIADOSTÍ bude poskytovať počas pracovných dní od 10.00 – 15.00 hod: 

  • Mgr. Jana Panáková, 02/59 356 168, jana.panakova@bratislava.sk
  • Mgr. Matej Lehuta, matej.lehuta@bratislava.sk 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke hlavného mesta v sekcii Granty - Grantový Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Súvisiaci obsah

Komentáre