Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára


Podanie daňového priznania sa týka nových nehnuteľností, alebo zmeny vlastníckych vzťahov ku pôvodnej nehnuteľnosti, alebo v prípade dedičstva - rozdelenia na nových spoluvlastníkov. „Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku,“ vysvetľuje riaditeľ finančnej sekcie Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy Radoslav Kasander.

Väčšina vlastníkov, ktorí buď nehnuteľnosť nadobudli, alebo v uplynulom daňovom období u nich nastala nejaká zmena, dodržuje povinnosť podávať priznanie k dani z nehnuteľností,“ priblížil riaditeľ finančnej sekcie Radoslav Kasander. „V roku 2015 bolo v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom daňovej povinnosti, zmenou ovplyvňujúcou základ dane z nehnuteľnosti, s uplatnením nároku na zníženie dane alebo inými skutočnosťami ovplyvňujúcimi výšku dane  doručených magistrátu cca 30 000 podaní týkajúcich sa dane z nehnuteľností na rok 2015,“ doplnil Kasander.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 eur do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem bytových, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad objekty podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc. Samospráva pre rok 2016 daň nezvýšila, sadzby zostávajú nezmenené.

Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľností. Musí však uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľností, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť,“ radí Kasander.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Bratislavčania platia dane na základe došlého rozhodnutia o vyrubení dane. Mesto posiela najprv tieto rozhodnutia právnickým osobám, následne fyzickým osobám, to všetko najneskôr do konca  mája. V prípade, ak je daň vyššia ako 66 eur pre fyzické osoby alebo 666 eur pre právnické osoby, je možné zaplatiť daň aj  v troch splátkach. Bratislavská samospráva v zmysle záväzného nariadenia poskytuje 50-percentnú úľavu na dani pre občanov starších ako 70 rokov či daňovníkov, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke. V prípade, ak podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, odporúčame uviesť aj ďalší kontakt, napr. adresu elektronickej pošty alebo telefónny kontakt a priložiť uvedené prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Ako list vlastníctva postačuje kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu.
Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú, sú: chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nesprávne zaradenie nehnuteľnosti pri právnických osobách a pod.
V Bratislave je evidovaných okolo 200-tisíc daňovníkov, fyzických osôb a právnických osôb. V hlavnom meste sa na dani z nehnuteľnosti vyberie približne 55 mil. eur, príjem sa delí stanoveným podielom medzi mesto a mestské časti.


Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať na tlačive, ktoré určuje Ministerstvo financií SR. V elektronickej forme sa nachádza aj na oficiálnej stránke mesta Bratislava s poučením o vyplnení a s ďalšími informáciami a tlačivami pre daňovníkov na:
http://www.bratislava.sk/dan-z-nehnutelnosti/d-76758/p1=11049950

Súvisiaci obsah

Komentáre