Hľadáme šéfov ďalších mestských organizácií


V prípade mestskej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) ide o opakované výberové konanie na pozíciu riaditeľa. Z prvého výberového konania na túto pozíciu, ktoré sa konalo v lete, totiž výberová komisia neodporučila žiadneho z uchádzačov. Organizácia Generálny investor Bratislavy zabezpečuje napríklad činnosti v rámci celého životného cyklu stavieb (najmä komunikácií, svetelných signalizácií, nadchodov, chodníkov,...) – od majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, cez prípravu vstupných podkladov, zabezpečenie financovania stavieb, organizovanie verejného obstarávania, zabezpečenie procesu EIA, projektovej prípravy stavby pre územné a stavebné konanie, až po zabezpečenie realizácie stavieb, vrátane technického dozoru. Zodpovedá tiež za prevádzku, údržbu, obnovu a výstavbu fontán, pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúľ.

Od nového riaditeľa/riaditeľky GIBu sa očakáva prebudovanie GIBu na modernú mestskú organizáciu, ktorá okrem iných úloh zabezpečuje vykonávanie vlastných mestských projektov. Očakáva sa, že GIB bude úzko spolupracovať s jednotlivými útvarmi magistrátu vrátane Metropolitného inštitútu Bratislavy pri realizácii konkrétnych projektov a poskytovať im podporu pri ich práci, vrátane podpory pri príprave a realizácii architektonických súťaží a iných mestských politík.

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov je možné nájsť TU

Druhým vyhláseným je výberové konanie na samostatného referenta pre oblasť cestovného ruchu, ktorý bude zároveň nominovaný do pozície predsedu predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) ako nominant mesta Bratislavy.

Odborný referát ako aj BTB sú založené na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. Mimo iných úloh mesto očakáva od BTB aj zlepšenie a zodpovednosť za témy ako tvorba, získavanie a spracovávanie dát dôležitých pre rozvoj turistického ruchu mesta. Ale tiež výskum najnovších trendov v hľadaní modelov kvalitného propagovania Bratislavy ako turistickej destinácie regiónu, či koordináciu rozvojových aktivít s ostatnými mestskými organizáciami, firmami a mestskými časťami, ktoré sú pre rozvoj turizmu na území mesta kľúčové.

Úspešný kandidát bude pôsobiť v pozícii samostatného referenta pre oblasť cestovného ruchu v pozícii zamestnanca mesta Bratislavy, pričom zároveň bude nominovaný do pozície predsedu predstavenstva BTB ako nominant mesta Bratislavy. V rámci pozície samostatného referenta pre oblasť cestovného ruchu úspešný kandidát v plnej miere zodpovedá a zastrešuje odbornú činnosť mesta v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu.

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov je možné nájsť TU

Zároveň pokračujeme v príprave ďalších výberových konaní na riaditeľov mestských príspevkových organizácií Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Galéria mesta Bratislavy, ako aj na riaditeľov Mestskej knižnice v Bratislave, Múzea mesta Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave,  Zoologickej záhrady Bratislava a Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. O vyhlásení výberových konaní na tieto pozície budeme rovnako včas informovať.

Súvisiaci obsah

Komentáre