Hlavné mesto opäť podporilo projekty Bratislavčanov


Začiatkom mája 2019 zasadla komisia Grantového programu pre voľný čas šport a sociálne aktivity. Členovia komisie posúdili žiadosti prijaté k prvým dvom vyhláseným uzávierkovým termínom pre podávanie žiadostí o grant, t. j. k 31. januáru a k 31. marcu.

Hlavné mesto prijalo spolu 190 žiadostí o grant, z toho sa o grant uchádzalo 174 oprávnených žiadateľov. Komisia odporučila podporiť celkom 142 projektov v sume 113 800 eur, v tom:

 • 51 projektov zameraných na športové aktivity v sume 42 150 eur,
 • 61 projektov v oblasti voľnočasových aktivít v sume 43 100 eur,
 • a 30 projektov na sociálne aktivity v sume 28 550 eur.

Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2019 zostávajú nezmenené, do tretieho kola je možné žiadosti podávať do 30. júna 2019.

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity je určený na podporu:

 • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,
 • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu pravidelného športovania detí a mládeže,
 • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Požiadať o poskytnutie grantu môžu právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta. Činnosť a zameranie žiadateľov musí byť orientovaná na prácu s deťmi a mládežou vo voľnom čase, alebo na prácu v prospech znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež Bratislavy.

Podporené môžu byť:

 • podujatia a záujmové činnosti zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, tvorivosť, neformálne vzdelávacie aktivity a podporu rozvoja talentu detí a mládeže v čase mimo vyučovania,
 • semináre, školenia, propagácia a osveta zamerané na získavanie vedomostí v práci s deťmi a mládežou, posilňovanie spolupatričnosti, integrácie a zdravia detí a mládeže,
 • tábory a sústredenia,
 • družobné pobyty,
 • vydávanie tlačovín na podporu záujmových, pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít detí a mládeže a na podporu rozvoja zdravého životného štýlu,
 • iné aktivity pre deti a mládež.

Všetky informácie, podmienky, tlačivá žiadostí a zúčtovaní ako i výsledky posudzovaných žiadostí sú zverejnené na webovej stránke hlavného mesta v sekcii Chcem vedieť/granty/grantový program pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Priamy odkaz: https://www.bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-volny-cas-sport-a-socialne-aktivity

Súvisiaci obsah

Komentáre