Hlavné mesto predkladá mestským poslancom na schválenie rozvojový rozpočet


„Mestu sa darí, čoho dôkazom je rozvojový rozpočet na rok 2018. Prioritami rozpočtu sú veľké dopravné projekty, oprava ciest, čistota a revitalizácia verejných priestranstiev. Výraznejšie chceme podporovať vzdelávanie, viac sa zamerať na sociálnu pomoc a pomoc ľuďom bez domova. Navýšime aj výdavky na podporu kultúry a občianskych aktivít,“povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  

Oproti tohtoročnému rozpočtu sa na rok 2018 vyčlenilo mnohonásobne viac prostriedkov na poslanecké priority. Kým v roku 2017 to bolo 450 000 eur, tento rok sa podporia projekty za 2 250 000 eur. Zvýšené príjmy mesta zároveň predstavujú aj zvýšené príjmy mestských častí. Hlavné mesto tak významným spôsobom prispieva k ich rozvoju. V rozpočte sa počíta aj s návrhom na zmenu financovania hlavného mesta a mestských častí. Na financovanie solidarity pre mestské časti sa vyčlenila suma 1,95 mil. eur.

V rámci financovania zo zdrojov Európskej únie sa mesto zameria najmä na podporu projektov v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia električkovej trate – Karlovesko - Dúbravská radiála. Ďalej sa bude pokračovať v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály  a pokračovať v prácach na budovaní nosného dopravného systému v úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie,  2. časť Bosákova – Janíkov dvor. Súčasťou rozpočtu  sú aj ďalšie rozvojové projekty zamerané na udržateľný energetický rozvoj, podporu elektromobility (URBAN -E) či projekty na podporu cyklodopravy.   

V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry sa zvýšia výdavky na opravy ciest, chodníkov a priechodov a budovanie cyklotrás. Mesto sa zameria na veľké dopravné projekty, ako sú napríklad križovatky Rusovská – Lenardova, Ivánska – Vrakunská – Trnavská, Vrakunská – Podunajská – Komárovská, Detvianska – Kubačova – Rustaveliho, kruhový objazd Vrakuňa a iné. Pokračovať a bude v budovaní cyklotrás Starohájska, Hodžovo námestie, Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark, cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská a príprava nových projektových dokumentácií. V rozpočte sú zahrnuté aj financie na výstavbu nových parkovísk Pri Kríži, Röntgenová, záchytné parkovisko cintorín Vrakuňa. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene mesto zafinancuje budovanie parkov na Molecovej v Karlovej Vsi, v Dúbravke Pri Kríži, v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova a Mestský park Komenského.

Mesto navyšuje aj výdavky na šport, kultúru a voľný čas. Konkrétnym príkladom je zabezpečenie výdavkov na prípravu výstavby nového depozitára pre Galériu a Múzeum mesta. Zároveň sa významne navyšujú aj výdavky na bezpečnosť v meste, ktorú zabezpečuje mestská polícia. Pokračuje a aj v projekte Občianskeho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta. Rovnako bude pripravená aj interaktívna verzia rozpočtu formou prehľadnej „smart“ aplikácie.

Rozpočet počíta aj so znižovaním zadlženosti mesta a podriadených organizácií. V porovnaní s rokom 2017, kedy bola zadlženosť 188 mil. eur, klesne zadlženosť mesta v roku 2017 na 175 mil. eur. Pôjde o najnižšiu zadlženosť mesta od roku 2010. V percentách to predstavuje 49,25%.

Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové, zvýšené výdavky, a to také, ktoré doposiaľ mesto nemalo a s ktorými sa nepočítalo. Kvôli zmene pravidiel preplácania eurofondov na dopravné stavby, musí hlavné mesto musí zabezpečiť v rozpočte dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto pôvodných 5%. Na rok 2018 je to čiastka 10 mil. eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to čiastka 76 mil. eur. Ďalšie nutné  výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je  originálna kompetencia  hlavného mesta hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia (najmä materské škôlky), čo predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne. Medziročne dochádza k ďalšiemu zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy približne o 1,1 mil. eur.

Tabuľka k rozpočtu hlavného mesta SR na rok 2018

Súvisiaci obsah

Komentáre