Hlavné mesto vyhlasuje grantovú výzvu na podporu investícií do športovej infraštruktúry na rok 2022


Prostriedky z grantu na podporu športovej infraštruktúry sú určené na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športových ihrísk, športových objektov, na šport a rekreáciu verejnosti alebo obstaranie materiálno-technickej základne športovej infraštruktúry. Výsledkom tejto grantovej podpory bude vytvorenie prioritne exteriérových zón relaxu a miest na vykonávanie športových aktivít pre obyvateľky a obyvateľov hlavného mesta. 

Minimálna suma dotácie pre jeden projekt je 10 000 eur, maximálna vo výške 150 000 eur.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 14. november. Záujemcovia sa o dotáciu môžu uchádzať po zaregistrovaní sa v elektronickom systéme na stránke: https://bratislava.egrant.sk/, vyplnením formulára žiadosti vrátane povinných príloh a odoslaní v systéme do stanoveného termínu uzávierky. 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podprogramoch grantového programu a o vyhlasovaných výzvach k podávaniu žiadostí o udelenie grantu získajú záujemkyne a záujemcovia na webovom sídle hlavného mesta na https://bratislava.sk/sk/grantovy-program-pre-rozvoj-sportu-a-vzdelavania-v-bratislave

V roku 2021 hlavné mesto podporilo 20 projektov v grantovom Podprograme 4 sumou 742 800 eur.

Súvisiaci obsah

Komentáre