IROP: Informačný deň pre žiadateľov k aktuálnej výzve na podporu sociálnych služieb


Na informačnom stretnutí sa zúčastnili žiadatelia z orgánov územnej samosprávy, ako aj z neziskového sektora. Boli tu odprezentované podmienky oprávnenosti výzvy zameranej na vybudovanie nových a existujúcich zariadení poskytujúcich sociálne služby. Výzvu na predkladanie projektových zámerov zameraných na oblasť sociálnych služieb, vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP, dňa 4. 4. 2018.

Táto výzva sa sústreďuje na tri prioritné oblasti, v rámci ktorých bude možné vypracovať projektový zámer. Prvou oblasťou sú sociálne služby krízovej intervencie. Ďalšia oblasť sa zameriava na sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Táto oblasť sa taktiež zameriava na sociálne služby a podporu rodín s deťmi. Sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu rieši tretia oblasť.

Hlavné mesto SR Bratislava okrem participácie na vypracovaní výzvy, posudzuje projektové zámery z územia mestského rozvoja. Hlavné mesto SR Bratislava je súčasne pripravené žiadateľom poskytnúť plnú súčinnosť pri príprave ich projektov prostredníctvom oddelenia Sprostredkovateľského orgánu pre IROP.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre