Komunitný život mesta a umelecké štipendiá – Nadácia mesta Bratislavy zverejnila projekty podporené sumou takmer 150.000 EUR


Grantový program KOMUNITY bol otvorený medzi 20. májom až 15. júnom 2020 a to v 3 oblastiach: (1) Komunitné aktivity, (2) Verejné priestranstvá a (3) Komunitné priestory. Oprávnenými žiadateľmi boli nezriaďované subjekty pôsobiace v Bratislave, pričom v oblasti komunitné aktivity sa uchádzať mohli aj neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou. Na hodnotenie bolo postúpených 57 žiadostí. Podporu získalo 39 projektov v celkovej sume 72.000 EUR. Podporu získali rôzne komunitné a susedské iniciatívy, či priestory, v ktorých trávia komunity svoj čas. Umožnená bude aj drobná fyzická revitalizácia verejných priestranstiev.

Štipendijný program UMENIE bol otvorený medzi 30 aprílom a 31. májom 2020. Záujemcovia o štipendium mohli reflektovať na špecifiká výzvy, ktorými boli (1) Identita mesta a (2) globálne výzvy. Výška štipendia pre jednotlivca bola stanovená na 2.500 eur. Na hodnotenie bolo postúpených 84 žiadostí o štipendium. Vzhľadom na alokáciu v programe bolo možné udeliť 30 štipendií v celkovej sume 75.000 EUR. Štipendium získali profesionálni umelci a umelkyne tvoriaci v Bratislave z oblasti vizuálneho umenia, scénického umenia – divadla, hudby, tanca, ako aj literatúry, odbornej reflexie či medziodborových aktivít.

V oboch programoch bola vďaka správnej rade nadácie navýšená alokácia prostriedkov, presunutím časti nevyčerpaných financií z programu KULTÚRA, aj z dôvodu rušenia niektorých podujatí v dôsledku dopadov COVID-19. „V nových formách podpory nielen právnických osôb, ale aj fyzických osôb a neformálnych skupín vidíme veľký potenciál. Z dotazníkového šetrenia realizovaného mestom počas pandémie, určeného aktérom v kultúre, vyplynulo, že práve podpora jednotlivcov a neformálnych iniciatív, ktorú tieto programy umožňujú, je v čase aktuálnej krízy zásadná.“, uvádza Zuzana Ivašková, správkyňa nadácie.

Projektové žiadosti hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá následne odporučila projekty na podporu s uvedením navrhovanej sumy. Konečné rozhodnutie o podpore projektov bolo na Správnej rade nadácie. Systém hodnotenia, vrátane kritérií, oprávnených žiadateľov a postupu bol vopred známy – zverejnený na webovej stránke mesta Bratislavy - Nadácie mesta Bratislava, v grantových podmienkach programov ako súčasť vyhlásených výziev. Výsledky a viac informácií nájdete na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy.

O nadácii

Nadácia mesta Bratislavy je novým moderným a transparentným systémom grantovej podpory mesta. Hlavným poslaním Nadácie mesta Bratislavy je napĺňanie verejných politík mesta v špecifických oblastiach. Základným princípom fungovania nadácie je princíp „predĺženej ruky“, kedy sa dôvera vkladá do rúk renomovaných odborníkov, nezávislých od mesta a jeho orgánov, ktorí dokážu svojimi skúsenosťami a odbornou erudíciou najlepšie posúdiť kvalitu projektov.

Súvisiaci obsah

Komentáre