Letné zasadnutie Rady seniorov


„Seniori v meste sú aktívni, čoho dôkazom je aj účasť na podujatiach, ktoré pre nich organizujeme počas festivalu Seniorfest, kedy sa podujatia nekoncentrujú len do jedného Mesiaca úcty k starším, ale podujatia sú rozvrhnuté do celého roka. Usilujeme sa veci v Bratislave meniť k lepšiemu, aby sme uľahčili život v meste tým najzraniteľnejším, ktorými sú aj seniori. Revitalizujeme verejné priestranstvá, opravujeme cesty, nakupujeme modernejšie prostriedky MHD pre komfortnejšiu dopravu cestujúcich,“ povedal primátor Nesrovnal.


Zasadnutia rady sa zúčastnili aj zástupkyne Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre študijné veci a Ing. Veronika Bučková, ktoré informovali o programe 8. ročníka Letnej Bratislavskej univerzity pre seniorov.


Ďalším z bodov programu bol návrh na spoluprácu s Archívom mesta Bratislavy pri získavaní archívnych materiálov, najmä pokiaľ ide o fotografie zo 70., 80., 90. rokov, kedy sa v spoločnosti na Slovensku odohrávali zásadné zmeny. Táto myšlienka vznikla počas návštevy seniorov v mestskom archíve.
 

Archív mesta Bratislava je najstaršou mestskou inštitúciou, ktorá archivuje množstvo vzácnych rukopisov, dobových dokumentov aj fotografií celoslovenského až európskeho významu cez viac ako sedem a pol storočí.


V najbližšom období bude zverejnená výzva s bližšími informáciami ohľadne fotografií, ktoré môžu seniori posielať zo svojej mladosti, pre ich zachovanie pre ďalšie generácie a využitie pri neskoršom bádaní.


Na záver zasadnutia bol predstavený program Seniorfestu na ďalšie obdobie, vrátane pripomenutia výzvy primátora ohľadne zasielania nominácií na cenu Senior roka 2018. Slávnostný galavečer ceny Senior roka sa bude aj tento rok konať v októbri v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde si ocenenie prevezmú tí bratislavskí seniori, ktorí budú vybraní z návrhov od jednotlivcov alebo organizácií. Návrhy laureátov je potrebné doručiť do 10. augusta 2018. Ocenenie Senior roka je podujatie v rámci Seniorfestu, ktoré sa teší veľkej obľube medzi staršími Bratislavčanmi.


Návrhy je možné posielať elektronickou formou na emailovú adresu senior@bratislava alebo písomne poštou na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne  nám. 1, 814 99 Bratislava, respektíve návrhy priniesť osobne do podateľne budovy magistrátu. Všetky náležitosti, ktoré takýto návrh musí obsahovať, nájdete v pripojenej výzve.


Bratislavská samospráva zriadila Radu seniorov ako poradný orgán primátora mesta. Členmi rady sú navrhnutí zástupcovia vyberaní starostami jednotlivých mestských častí hlavného mesta. Prostredníctvom rady vedenie mesta spolupracuje so seniormi a zároveň je to miesto, kde majú bratislavskí seniori okrem iného možnosť predkladať svoje pripomienky a požiadavky na bratislavský magistrát pri aktívnom zapájaní seniorov do verejného života v meste. Koordinátorkou Rady seniorov v Bratislave je PhDr. Jana Miklovičová. 

Súvisiaci obsah

Komentáre