Mesto opäť podporí projekty udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou


Grantová schéma je nástrojom na aktívnu spoluprácu hlavného mesta s občanmi, ktorí takto môžu prispieť  k zmierneniu dopadov meniacej sa klímy vo svojom okolí.

 

Aj rozumné hospodárenie s vodou, vrátane tej zrážkovej, je jedným z príkladov „smart“ riešení. Napríklad jednoduchým zachytením zrážkovej vody zo strechy domu do zberných nádob a jej využitím na polievanie zvyšujú občania svoju vodnú „sebestačnosť“ a zároveň šetria vzácnu pitnú vodu. Iný príklad je, ak umožníme zrážkovej vode vsiaknuť do zeme, čím zabezpečíme ochladzovanie okolitého vzduchu pri jej vyparovaní, čo je vítané najmä  počas horúcich letných mesiacov. Tento chladiaci efekt možno dosiahnuť napríklad výmenou vode nepriepustných povrchov za priepustné, či realizáciou zelených striech a fasád.

 

Grantová schéma nadväzuje na strategické dokumenty hlavného mesta (Stratégia adaptácie a Akčný plán adaptácie na nepriaznivé prejavy zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy), ktoré varujú pred horúčavami, suchami a ďalšími extrémnymi prejavmi počasia a zdôrazňujú potrebu realizovať opatrenia, ktoré pomôžu znížiť s tým súvisiace riziká. 

 

Žiadosť o finančný príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s udržateľným hospodárením so zrážkovou vodou je možné na magistrát hlavného mesta podávať priebežne, najneskôr však do  30. septembra 2019  alebo do vyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov.

 

O finančný príspevok môže požiadať:

  • vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa projekt hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať;
  • iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

Všetky ďalšie informácie vrátane tlačiva žiadosti je možné nájsť na webovej stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so-zrazkovou-vodou.

Súvisiaci obsah

Komentáre