Na Chorvátskom ramene budeme presúvať chránenú rastlinu zeler plazivý


Nový domov pre zeler plazivý je situovaný na konci Chorvátskeho ramena v blízkosti Bosákovej ulice, 10 m nad plávajúcou pontónovou lávkou. V tejto lokalite je však potrebné zrealizovať jednostrannú opravu koryta do pôvodného stavu, ktorá sa začne v najbližších dňoch. Vhodnosť lokality na vykonanie záchranného transferu bola určená pri terénnych obhliadkach aj za účasti zástupcov Štátnej ochrany prírody  SR a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Všetky práce, vrátane záchranného transferu zeleru plazivého, by mali byť ukončené do konca augusta 2021. 

 

Zeler plazivý je rastlina z čeľade Apiaceae (mrkvovité). Jej výskyt je viazaný primárne na občasne zaplavované brehové porasty prirodzených mokradí, ale aj umelo vytvorených plôch ako je tomu v prípade Chorvátskeho ramena. Jeho výskyt a početnosť býva na týchto stanovištiach premenlivá v závislosti od aktuálnych podmienok pričom hlavným limitujúcim faktorom je tu výška vodnej hladiny vody a jej premenlivosť. Jeho ohrozenie spočíva najmä v úbytku vhodných stanovíšť a zmena vodného režimu mokradí. To je aj dôvod ochrany tohto druhu zaradeného medzi zákonom chránené druhy rastlín Slovenska.

Súvisiaci obsah

Komentáre