Nadácia mesta Bratislavy opäť podporí komunitný život v meste


Mesto Bratislava pokračuje v systematickej podpore komunitného života aj v roku 2022 prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy. Na základe dopytu z prostredia navyšuje alokáciu v programe o 55 000 eur. Nadácia podporí komunitné a občianske iniciatívy, ich organizovanie a vedenie, udržateľnosť rozmanitých komunitných priestorov a skvalitňovanie verejných priestranstiev vo všetkých mestských častiach.

V oblasti Komunitné aktivity Nadácia podporí komunitné a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť Bratislavčanov a Bratislavčaniek, aktívnu účasť ľudí na spravovaní komunity, organizovanie kultúrno-komunitných podujatí v susedstvách, ako aj vlastný rozvoj rôznorodých mestských komunít. Alokovaná suma vo výzve je vo výške 50 000 eur.

Výzva Komunitné priestory je určená na budovanie udržateľnosti a rozvoja bratislavských komunitných priestorov, pre všetky sociálne skupiny, od materských a seniorských centier po komunitné dielne a miesta pre mladých ľudí. Grant je možné použiť na programové aktivity, ako aj prevádzkové a mzdové náklady. Alokovaná suma vo výzve je 60 000 eur.

Oblasť Funkčnejšie verejné priestory podporí neformálne iniciatívy a mimovládne neziskové organizácie, ktoré oživujú nevyužívané verejné priestranstvá a snažia sa o vytvorenie zelenšej Bratislavy, renovujú vnútrobloky a sídliskové terasy, vytvárajú komunitné záhrady s kompostoviskami či zbernými nádobami na dažďovú vodu a podobne. Podpora bude rovnomerne rozdelená do piatich okresov. Riešenie projektu, ako aj povolenie k užívaniu pozemku môžu záujemci a záujemkyne konzultovať s konzultantami z Metropolitného inštitútu Bratislavy. Alokovaná suma vo výzve je 120 000 eur.

Záujemci a záujemkyne o grantové výzvy sa 3. februára počas Dní Nadácie mesta Bratislavy v čase od 14:00 – 15:00 môžu v rámci webinárov dozvedieť o podmienkach a možnostiach všetkých grantových výziev.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Podrobné informácie o všetkých plánovaných výzvach v roku 2022 sú dostupné na stránke www.nadaciamesta.bratislava.sk a facebooku Nadácia mesta Bratislavy.

Súvisiaci obsah

Komentáre