Nadácia mesta Bratislavy spúšťa prvé grantové a štipendijné výzvy


Oba nadačné programy nadväzujú na tematické a formálne východiská z existencie prvého roka Nadácie a súčasne aktuálne reagujú na požiadavky a pripomienky bratislavskej kultúrnej verejnosti vzhľadom na pokračujúcu pandemickú situáciu.

Grantový program KULTÚRA podporuje rozvoj kultúrneho potenciálu Bratislavy prostredníctvom profesionálnych aktivít jej nezriaďovaných subjektov ako sú kultúrne a vzdelávacie podujatia, hľadanie a uplatnenie nových foriem umenia ako aj systematický rozvoj etablovaných bratislavských kultúrnych priestorov a klubov s pravidelnou činnosťou a kultúrnych centier s multižánrovým zameraním a celoročnou činnosťou.

Špeciálnu pozornosť venuje organizáciám, ktoré reflektujú tému udržateľného rozvoja a reagujú na existenčné výzvy miest v 21. storočí.

Vo výzve je alokovaných 225 tis. eur pre právnické osoby.

Štipendijný program UMENIE je zameraný na podporu fyzických osôb, profesionálnych a etablovaných umelcov a umelkýň, teoretikov/teoretičiek, kritikov/kritičiek, historikov/historičiek, výskumníkov/výskumníčok pôsobiacich v Bratislave. Žiadosť je možné podať v dvoch oblastiach: (1) TVORBA DIELA a (2) VÝSKUM A REFLEXIA, pričom podmienkou získania štipendia je spracovať jednu z tém - GLOBÁLNE VÝZVY, IDENTITY.

Vo výzve je alokovaných 75 tis. eur.

Štipendijný program umožňuje budovať neformálne vzťahy medzi podporenými žiadateľmi cez Klub štipendistov, prezentovať tvorbu smerom k širšej verejnosti i medzi sebou navzájom.

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí.

Podrobné informácie o všetkých plánovaných výzvach v roku 2021 a o samotnej Nadácii sú dostupné na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy a facebooku Nadácia mesta Bratislavy.

Súvisiaci obsah

Komentáre