Nový mestský kontrolór Bratislavy sa bude voliť verejne


Súčasný kontrolór hlavného mesta Peter Šinály sa rozhodol skončiť vo funkcii. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vyhlásiť novú voľbu. Mestskí poslanci vyhlásili deň konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na 25. apríla 2019. Zastupiteľstvo sa tiež stotožnilo s návrhom poslanca Mateja Vagača, aby voľba nového mestského kontrolóra bola verejná.

 

Kandidát na funkciu mestského kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 11. 04. 2019 do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 11. 04. 2019.

 

Náležitosti prihlášky kandidáta:

  • Meno, priezvisko;
  • Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu;
  • Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti;
  • Štruktúrovaný profesijný životopis;
  • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z.  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • Overená fotokópia dokladu o vzdelaní;

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené   minimálne úplné stredné vzdelanie;

  • Koncepciu výkonu funkcie.

 

Podané prihlášky kandidátov posúdi komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.  

Súvisiaci obsah

Komentáre