Nový spôsob zmien a doplnkov územného plánu – 3 významné a akútne potreby mesta v jednom balíku


Vedenie hlavného mesta deklarovalo, že má záujem na zmene územného plánu Bratislavy. Ten aktuálny je ešte z roku 2007 a dnes už nereflektuje viaceré potreby mesta. Predošlá zmena územného plánu sa obstarávala päť rokov a napokon koncom uplynulého volebného obdobia nebola schválená, keďže bola príliš rozsiahla, kombinujúc dobré riešenia s diskutabilnými respektíve protichodnými.

Keďže spracovanie nového územného plánu hlavného mesta je mnohoročný proces, ktorého trvanie možno ťažko odhadnúť, mesto paralelne s jeho prípravou pristupuje k zmenám a doplnkom súčasného územného plánu. Tie sú na rozdiel od minulosti rozdelené do menších a tematicky homogénnejších balíčkov, ktoré môžu byť zároveň častejšie predkladané na schválenie. Mesto tak dokáže rýchlejšie a pružnejšie reagovať na jednotlivé potreby. Výhodou tohto postupu je zároveň aj lepšia predvídateľnosť celého procesu obstarávania vrátane väčšej zrozumiteľnosti pri samotnom prerokúvaní.

Aktuálne tri tematické okruhy zahrnuté do pripravovaných zmien a doplnkov územného plánu predstavujú momentálne najakútnejšie potreby mesta v celomestskom verejnom záujme:

• v oblasti rozvoja mestských častí – ide o umožnenie obstarávania územných plánov zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí;

• v oblasti reklamných stavieb – rozumnou a primeranou reguláciou nastaviť jasné pravidlá umiestňovania reklamných stavieb vo verejných priestoroch mesta;

• v oblasti dopravy – nová trasa električky po Pribinovej, Košickej a Miletičovej ulici, ktorá pomôže zmierniť dopravné preťaženie v území bratislavských Nív a vytvorí nový mestský okruh s prepojením Petržalskej a Ružinovskej radiály.

OBLASŤ ROZVOJA MESTSKÝCH ČASTÍ

Predstavitelia mestských častí v súlade s komunálnymi záujmami požadovali aktualizovať zoznam území pre spracovanie územných plán zón za účelom zabezpečenia podrobnejšej regulácie pre usmerňovanie investičnej činnosti.

V záväznej textovej časti územného plánu mesta budú preto doplnené:

• schválené územné plány zón v rámci jednotlivých mestských častí;

• určenie území, pre ktoré je potrebné spracovať územné plány zón podľa aktuálnych potrieb jednotlivých mestských častí;

• naďalej bude ponechaná možnosť spracovania územných plánov zón podľa potreby mesta a jednotlivých mestských častí aj pre ostatné územie mesta.

OBLASŤ REKLAMNÝCH STAVIEB

Reklamné plochy tvoria neoddeliteľnú súčasť verejných priestorov mesta a vo všeobecnosti slúžia najmä na propagáciu obchodov, firiem a produktov, ale aj kultúrnych a športových podujatí. Súčasný stav, kedy nesystematické umiestňovanie reklamných plôch zasahuje do kvality mestských priestorov, nie je dlhodobo únosný. Cieľom tejto regulácie je preto určiť jednotné pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb na území hlavného mesta v zhode s verejným a súkromným záujmom tak, aby nebola ovplyvnená kvalita mestských verejných priestorov, priehľadov, urbanistickej a architektonickej kvality mesta.

Návrh ráta s viacerými stupňami regulácie, ktoré rešpektujú prirodzené členenie mesta a kde budú povolené iba vybrané typy reklamných stavieb. Prioritou je umiestňovať tieto stavby v menšom počte, kvalitnejšom vyhotovení a pre prostredie mesta na vhodnejších lokalitách.

OBLASŤ DOPRAVY

Dôvodom pre návrh novej električkovej dráhy na území mesta je najmä dynamický urbanistický rozvoj na území bratislavských Nív, kde vzniká nové administratívne aj rezidenčné centrum Bratislavy s množstvom nových developerských projektov. Štúdie ukazujú, že denne sa tu bude pohybovať až okolo 200-tisíc ľudí – v súčasnosti bez napojenia na kvalitnú verejnú dopravu. V území prudko narastie aj počet áut. S cieľom vyriešiť dopravnú obsluhu územia verejnou dopravou ako najvhodnejší systém je návrh vybudovania priečneho prepojenia električkových tratí ako nosného dopravného systému Bratislavy. Nová električková dráha sa navrhuje v úseku od Šafárikovho námestia (Starý most) cez Pribinovu a Košickú ulicu na Miletičovu ulicu, kde sa napojí na ružinovskú radiálu. Rozhodnutie o výbere tejto navrhovanej trasy spomedzi siedmich posudzovaných variantov bolo uskutočnené na základe kvalitatívnych kritérií a ekonomickej výhodnosti. Realizácia predmetnej trate zároveň vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj električkových trás vrátane prípravy a vybudovania radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune.

Súvisiaci obsah

Komentáre