O programy Nadácie mesta Bratislavy podporujúce kultúru je rekordný záujem


Predchádzajúci rok 2020 spojený s covid pandémiou zmenil kultúrnu produkciu a kultúrne výstupy v miere, s akou sme sa v uplynulých desaťročiach nestretli. Pre Nadáciu mesta Bratislavy to bol súčasne prvý samostatný rok existencie, ktorý ešte znásobil požiadavky na kvalitné napĺňanie mestskej kultúrnej politiky. Pokračujúcou úlohou Nadácie v roku 2021 je podporovať aktérov a aktérky v kultúrnej sfére tak, aby bolo možné zmierniť dôsledky krízy v ich profesionálnom pôsobení a prispievať tak k udržateľnému kultúrnemu životu Bratislavy, keď akútna fáza pandémie skončí. V nasledujúcom období bude formujúca funkcia kultúry v jej najrôznejších podobách ešte nevyhnutejšia v každodennom živote Bratislavčanov a Bratislavčaniek. 

V Štipendijnom programe UMENIE bolo alokovaných 75 tisíc eur na poskytnutie 30 štipendií. Počet podaných žiadostí oproti minulému roku vzrástol až o 50%, čo poukazuje na vysoký záujem žiadateľov a žiadateliek o túto formu podpory. Vďaka existencii Nadácie môže hlavné mesto podporiť formou štipendia aj fyzické osoby - jednotlivcov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Bratislavy. Zo 122 žiadateľov podporu získa 30 projektov, ktoré podľa odborníkov a odborníčok najkvalitnejšie reflektujú špecifiká a ciele výzvy (globálne výzvy a identita) vo všetkých druhoch umenia od vizuálneho, cez literárne a múzické. 

O grantový program KULTÚRA v oblasti Tvorba a uvedenie diela bol medzi oprávnenými žiadateľmi rovnako enormný záujem. Alokovaná suma 145 tisíc eur bola 10-krát nižšia, ako celková požadovaná suma posudzovaných projektov. Celkom 39 projektov, ktoré grantová komisia navrhla na podporu, sa komplexne zaoberá témami súčasnej mestskej spoločnosti, jej

udržateľného rozvoja. Komisia navrhla podporiť menej projektov, avšak relevantnými sumami, ktoré umožnia plnohodnotnú realizáciu diel. 

“Ak nám niečo druhý rok existencie nadácie potvrdil, tak je to fakt, že kultúrne prostredie Bratislavy je vitálne a zaslúži si pozornosť vo forma finančnej podpory. Vysoký záujem o programy nadácie však zároveň prináša vyššie očakávania od dostatočného uspokojenia potrieb, ktoré nadácia svojou veľkosťou - výškou disponibilných zdrojov a lokálnym zameraním - nedokáže dnes a obávam sa, že ani v budúcnosti plnohodnotne pokryť. Naše uvažovanie tak musí smerovať k zodpovednosti za manažovanie očakávaní cez nastavenie a zameranie výziev, diskutovanie role a kapacít samosprávy, či vzájomnej komplementárnosti grantových mechanizmov, pri snahe zabezpečiť systematickú podporu kultúry. Tieto témy je dôležité otvárať a vyjasňovať nazeranie na ne v celkovom kontexte prostredia. Sme na to pripravení a budeme iniciovať verejné diskusie na tieto témy s cieľom vytvárania udržateľnejších modelov pre kultúrne prostredie,“ hovorí správkyňa nadácie, Zuzana Ivašková. 

V Grantovom programe KULTÚRA v oblasti Kultúrne priestory Nadácia rozdelí sumu 72 tisíc eur šiestim etablovaným i rozvíjajúcim sa kultúrnym a umeleckým centrám a klubom, ktoré prinášajú do mestského prostredia inovatívne myšlienky, zvyšujú rozvoj kreatívnej sféry, vzdelávajú svoje publiká a vytvárajú stabilné zázemie pre kultúrnu produkciu.  

Výsledky ďalších grantových programov KULTÚRA a KOMUNITY budú zverejnené v druhej polovici mája. 

Nadácia mesta Bratislavy je moderný a transparentný systém grantovej podpory mesta, ktorý funguje od roku 2020. Jej hlavným poslaním je napĺňať verejné politiky mesta na princípe „predĺženej ruky“, kedy o kvalite projektov rozhodujú renomovaní odborníci a odborníčky. Výhodou je zrýchlenie schvaľovacieho procesu a zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí. 

Podrobné informácie o všetkých aktivitách Nadácie v roku 2021 a sú dostupné na stránke https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy a facebooku https://www.facebook.com/nadaciamestabratislavy 

Súvisiaci obsah

Komentáre