Odborníci do komisií mestského zastupiteľstva


Občania, ktorí majú záujem pracovať v odborných komisiách pri mestskomm zastupiteľstve, sa môžu prihlásiť za člena komisie vyplnením priloženého formuláru do 18.01.2019 e-mailom na oor@bratislava.sk:

  • komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
  • komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
  • komisia dopravy a informačných systémov
  • komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport
  • komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia
  • komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania
  • komisia pre ochranu verejného poriadku
  • komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu

Tlačivo a formulár pre prihlásenie

Žiadateľ, ako dotknutá osoba, berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva ostatné osobné údaje na základe zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za účelom evidencie osôb (neposlancov) menovaných za členov komisií a výkon funkcie člena komisie (neposlanca). Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, doplnkovej dôchodkovej poisťovni, dôchodkovej správcovskej poisťovni a súdnym exekútorom. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť zaevidovania prihlášky a plnenia zákonnej povinnosti.

Súvisiaci obsah

Komentáre