Odťahovú službu bude opäť zabezpečovať Dopravný podnik Bratislava


Hlavné mesto, ako správca miestnych komunikácií, poverilo odťahovaním motorových vozidiel v roku 2005 DPB. Ten v roku 2014 uzatvoril koncesnú zmluvu na odťahovú službu so spoločnosťou Car Towing, a. s., čím preniesol povinnosť odťahovať motorové vozidlá na túto spoločnosť.  Takéto riešenie však od začiatku narážalo na viaceré rozporuplné názory právnej praxe a vyvolávalo pochybnosti. Odťahovú službu totiž v súlade so zákonom môže zabezpečovať len hlavné mesto alebo právnická osoba ním založená alebo zriadená.

 

S ohľadom na uvedené sa hlavné mesto a DPB dohodli na tom, že odťahy motorových vozidiel bude pre hlavné mesto opäť zabezpečovať DPB. Na tento účel uzatvoril DPB a hlavné mesto s účinnosťou od 1. 2. 2020 Zmluvu o zabezpečovaní odťahovej služby na obdobie 12 mesiacov.

 

Dopravný podnik Bratislava bude odťahy áut zabezpečovať tromi odťahovými vozidlami. Príjem za odťahy bude priamo príjmom hlavného mesta, ktoré bude DPB preplácať oprávnené náklady, reálne vynaložené na zabezpečovanie činnosti odťahovej služby. Súdne vymáhanie nákladov za odťah od osôb, ktoré ich dobrovoľne neuhradia, bude realizovať priamo hlavné mesto.

 

Takéto nastavenie vzájomných práv a povinností umožní zákonný výkon oprávnenia odstraňovať vozidlá z ciest a chodníkov ako to určuje zákon o cestnej premávke.

 

Areál odtiahnutých vozidiel sa nachádza na Rožňavskej ulici č. 19 vo vjazde do Vozovne Trnávka po pravej strane. DPB zabezpečil jeho prípravu a tiež označenie aj v anglickom jazyku. Pri vyzdvihnutí vozidla je potrebné najprv navštíviť prevádzku Mestskej polície hl. m. Bratislavy a následne prevádzku DPB. Obe sa nachádzajú pri vchode do areálu.

 

 

Prevádzkovateľ:                                              Dopravný podnik Bratislava, a. s., sídlo: Olejkárska 1, 814 52, Bratislava

Stanovisko odťahovej služby:                    Rožňavská ulica 19, 821 08 Bratislava (vozovňa Trnávka)

Prevádzková doba:                                        nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si bude možné vyzdvihnúť kedykoľvek

Cena za odťah:                                                99,- Eur, možnosť úhrady priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou

Kontakt:                                                             +421 2 5950 4444, odtah@dpb.sk

Súvisiaci obsah

Komentáre