OLO začne s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob od 1. 3. 2018


Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe (viď príloha). Vďaka novinke, ktorú spoločnosť OLO pripravila, si odvozný deň bio odpadu z hnedých nádob môžu obyvatelia overiť aj na webstránke www.olo.sk. Stačí, ak v banneri s názvom „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu,“ zadajú názov požadovanej ulice. OLO prosí obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby v odvozný deň sprístupnili a vyložili ich na miesto dostupné ichj zvozovej technike.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 1/2017 bude odvoz bio odpadu z hnedých nádob realizovaný v intervale jedenkrát za 14 dní a to až do 30. 11. 2018.

Do hnedých zberných nádob je potrebné umiestňovať kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia, zeleniny a burinu bez plastových vriec a iných obalov. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a zvieracie exkrementy. V prípade, že nádoba bude obsahovať odpad, ktorý do nej nepatrí, nebude zamestnancami OLO vyprázdnená. Bio odpad z hnedých zberných nádob je ďalej odvážaný na spracovanie do kompostárne.

Rodinné domy môžu stále požiadať o hnedú nádobu alebo kompostér

V zmysle VZN hlavného mesta sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad. Tí občania Bratislavy, ktorí zatiaľ nepodali „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad,“ môžu tak urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou. Všetky náklady na kompostér alebo hnedú zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz bio odpadu zo záhrad, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Od marca môžu o kompostér požiadať aj bytové domy

Od 1. 3. 2018 majú v Bratislave možnosť riešiť nakladanie s bio odpadom zo záhrad aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. V takomto prípade môže správca nehnuteľnosti podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť aj list vlastníctva. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nájdete na webstránke spoločnosti OLO www.olo.sk alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk

Súvisiaci obsah

Komentáre