Opätovné predĺženie uzávierky podávania žiadostí o granty v oblasti športu a vzdelávania


Uzávierky pre žiadateľov budú predĺžené z 30.4.2020 do 31.8.2020 a týka sa to programov:

· Podprogram 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3320 eur)

· Podprogram 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou od 3320 – 10000 eur).

Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať až do konca uvedeného termínu, t.j. do 31.8.2020 do 12:00 h. Po tomto termíne sa systém uzavrie a nebude viac možné realizovať žiadne zmeny či úpravy. Tých predkladateľov projektov, ktorí svoje žiadosti zaslali a projekty tento rok už aj realizovali, alebo sa svoje projekty rozhodli nerealizovať, vyzývame, aby nám túto skutočnosť oznámili nasledovne:

· pri žiadostiach z Podprogramu 1 na adresu jana.panakova@bratislava.sk (tel. kontakt: 02/59356168).

· pri žiadostiach z Podprogramu 2 na adresu jitka.bystricka@bratislava.sk (tel. kontakt: 02/59356550).

Pri realizovaných projektoch treba uviesť dátum realizácie. To platí aj v prípade nutnosti vykonania zmeny termínu realizácie plánovaného podujatia či aktivity, prípadne iných doplnení do zaslaného projektu. Pokiaľ pôjde len o zmenu termínu realizácie aktivity, žiadosť nebude potrebné opakovane zasielať aj v tlačenej verzii, v opačnom prípade bude inak doplňovanú žiadosť potrebné odoslať i v tlačenej verzii bez povinnosti zasielania povinných príloh.

Ostatných žiadateľov o grant vyzývame, aby pri vypisovaní žiadosti v elektronickom systéme v kolonke „Popis projektu“ uviedli, resp. doplnili informáciu o spôsobe vytvorenia podmienok pre realizáciu projektu v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu.

Súvisiaci obsah

Komentáre