Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie


Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán územného plánovania, prostredníctvom oddelenia obstarávania územnoplánovacích dokumentov magistrátu, zabezpečuje v termíne od 31.05.2019 do 01.07.2019 prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - zmeny a doplnky 06“ v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.


Účelom tohto materiálu je aktualizovanie celomestskej územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k platným predpisom najmä z oblasti ochrany prírody a životného prostredia, ochrany pamiatok, protipovodňovej ochrany, obrany štátu a dopravného a technického vybavenia na území mesta.

Kompletný materiál „Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 06“ je k nahliadnutiu na nasledovných miestach:

  • na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE v pondelok od 8:00 h do 17:00 h, v utorok až štvrtok od 8:00 h do 16:00 h a v piatok od 8:00 h do 15:00 h
  • v elektronickej podobe na internetovej adrese https://www.bratislava.sk/sk/filter/uradna-tabula s použitím filtra Územné plánovanie a rozvoj

Verejná prezentácia, na ktorej bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 18.06.2019 o 17:00 h v Justiho sieni na prízemí Primaciálneho paláca.
Pripomienky je možné uplatniť v termíne 01.07.2019 vrátane nasledovnými spôsobmi:

  • písomne na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1
  • elektronickou poštou na adresu: ooupd@bratislava.sk.
  • prostredníctvom formulára

Na pripomienky podané po uvedenom termíne sa nebude prihliadať (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke). Vyhodnotené budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

Informačná povinnosť GDPR

Informačná povinnosť: Fyzická osoba, ktorá dáva pripomienku ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, za účelom prijatia, posúdenia a vyhodnotenia podaných pripomienok. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť posúdenia a vyhodnotenia podaných pripomienok. 


Kontakty

Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov

+421 259 356 235

Súvisiaci obsah

Komentáre