Primátor Bratislavy vyzval spoločnosť Zemegula na okamžité zastavenie prác pod Mostom SNP


„Veľmi dobre rozumiem rozhorčeniu Bratislavčanov a sám ho zdieľam. O výstavbe pod Mostom SNP, ktorý je ikonickou architektonickou stavbou Bratislavy nebolo informované mesto ako vlastník mosta, ani Bratislavčania. Hlavné mesto však má páky, ako to riešiť a do doby, kým budú výsledky štátneho stavebného dohľadu, som vyzval spoločnosť Zemegula na okamžité zastavenie prác,“  povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

Pred viac ako dvomi rokmi spoločnosť Zemegula s.r.o podala žiadosť na mesto o predĺženie nájmov pozemkov aj objektov na petržalskej strane Mosta SNP. K žiadosti, ktorá obsahovala aj informácie o havarijnom stave bolo pripojené stanovisko Ing. Tesára, ktorý je dedičom autorských práv na most a aktívne sa k mostu vyjadruje. Odporúčal zrekonštruovať vstupný  priestor pod pylónom a „vybudovanie architektonicky vhodného presklenia objektu pod pylónom, ktorý by pri vhodnom osvetlení vytvoril ďalšiu dominantu večernej Bratislavy.“ Mestské zastupiteľstvo v máji 2016 tejto žiadosti jednomyseľne vyhovelo. Do nájomnej zmluvy boli zapracované aj požiadavky hlavnej architektky ohľadom vzhľadu predmetnej stavby.  

 

V januári 2018 podal stavebník petržalskému stavebnému úradu žiadosť o opravu havarijného stavu v spodnej časti mosta. Stavebný úrad s týmito prácami súhlasil s tým, že v stanovenej lehote predloží potrebné doklady.  Hlavné mesto situáciu monitorovalo a už v januári stavebníka vyzvalo na predloženie projektovej dokumentácie k stavbe, aby hlavné mesto mohlo posúdiť jej súlad s podmienkami zakotvenými v nájomnej zmluve. Spoločnosť ju doteraz hlavnému mestu nepredložila.

 

Vo februári hlavné mesto informovalo o situácii Krajský pamiatkový úrad, ktorý vedie konanie o vyhlásenie Mosta SNP za národnú kultúrnu pamiatku. Koncom apríla stavebný úrad Petržalka zistil, že práce pod mostom prekračujú charakter opravy havarijného stavu. Primátor Bratislavy sa preto so starostom Petržalky dohodli, že bude nariadený štátny stavebný dohľad, ktorý situáciu prešetrí a posúdi.

 

„Do doby, kým budeme mať výsledky kontroly, zadal som právnikom vypracovať internú analýzu, či postup spoločnosti neporušuje nájomnú zmluvu a či je mesto oprávnené ju vypovedať. Mesto má situáciu pod kontrolou a využijeme všetky páky na to, aby veci, ktoré sa pod Mostom SNP dejú,  boli uvedené na pravú mieru,“dodal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre