Primátor Ivo Nesrovnal: Bratislava má strategický dokument pre nové dopravné projekty


„Mesto môže po dnešnom schválení dopravného generelu žiadať a čerpať eurofondy na strategické dopravné projekty. Chceme z nich financovať modernizáciu električkových radiál v Bratislave: Karloveská, Vajnorská a Ružinovská, ako aj výstavbu 2. časti Nosného dopravného systému v Petržalke,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Pripravený generel vychádza z aktuálnych trendov a prístupov k problematike rozvoja dopravy v mestách na základe požiadaviek riadiaceho orgánu (MDVaRR), Európskej komisie a jej poradného orgánu JASPERS, ako aj plánov trvalo udržateľnej mobility navrhnutého pre uspokojenie potrieb mobility osôb, organizácií a podnikateľských subjektov v mestách s prihliadnutím na jeho potreby a potenciál a na zvýšenie kvality života obyvateľov.

Strategický dokument má systematizovať problematiku dopravy vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti. Cieľom mesta teda je, aby zohľadňoval aj regionálny aspekt dopravy v Bratislave, nielen informácie týkajúce sa organizácie dopravy na území mesta. 

Zadanie územného generelu dopravy vytvorilo mesto ešte v roku 2013. Celková cena za dielo je 1,3 milióna eur. Hlavné mesto SR spracovanie Územného generelu dopravy financovalo z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 

Súvisiaci obsah

Komentáre