Primátor Nesrovnal predstavil návrh rozpočtu na rok 2019-2021


„Pripravili sme návrh rozvojového rozpočtu na nadchádzajúce 3 roky s cieľom udržať kontinuitu dobrého chodu hlavného mesta a zároveň týmto krokom chceme predísť rozpočtovému provizóriu. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté financie pre pokračujúce investičné projekty, medzi nimi realizácia projektov električkových radiál, budovanie záchytných parkovísk, rozšírenie Harmincovej budovanie parkov a opravy ciest. V návrhu sú zároveň aj nové investičné projekty, ako napríklad rekonštrukcia fontány na Námestí slobody, komunálny podnik či rekonštrukcia kúpeľov Grossling.“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Prioritne najviac financií sme navrhli do verejnej infraštruktúry, dopravy, do vzdelávania a do zabezpečenie poriadku a bezpečnosti,“ dodal primátor. 

Celkové príjmy rozpočtu 2019 sú vo výške 477,1 mil. Eur.  Ide o zvýšenie o 107 mil. Eur oproti 2018. Z toho však 75,6 mil. Eur je príjmová operácia, refinancovania úveru z dôvodu ukončenia zmluvy. Celkové výdavky rozpočtu 2019 predstavujú 396,4 mil. Euro. Ide o zvýšenie o 42 mil. Euro oproti 2018.

Príjmy rozpočtu mesta na rok 2019 tvoria príjmové finančné operácie, kapitálové granty a transfery, kapitálové príjmy z predaja majetku, bežné granty a trasnfery, nedaňové príjmy a najväčšou položkou sú daňové príjmy (daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľnosti, daň za ubytovanie a daň za užívanie verejného priestranstva). Oproti minulému roku sú bežné príjmy vyššie o 30 mil. eur, a to najmä vďaka vyšším príjmom z dane z príjmov fyzických osôb, ale pozitívne sa prejavujú na príjmoch aj opatreniach a prebytky hospodárenia z predchádzajúcich rokov. Kapitálové príjmy sú nižšie o 2,5 mil. eur. Dôvodom je zmena metodiky vyplácania dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pretože dotáciu bude ministerstvo dopravy poskytovať priamo zhotoviteľovi. Príjmové finančné operácie sú oproti minulému roku vyššie o 79 mil. eur kvôli potrebe refinancovania úveru ČSOB v hodnote 75,5 mil. eur.

Výdavky rozpočtu na rok 2019 sú v najväčšej miere zamerané na projekty v oblasti verejnej infraštruktúry, ktoré sú navrhnuté vo výške viac ako 105 mil. eur. Druhou najvyššou položkou je mobilita a verejná doprava, ktorá počíta so sumou 90 mil. eur. Treťou najväčšou položkou je vzdelávanie a voľný čas so sumou viac ako 72 mil. eur a štvrtou veľkou položkou je poriadok a bezpečnosť so sumou vo výške viac ako 40 mil. eur. Ostatnými položkami sú efektívna a transparentná samospráva, kultúra, šport, podpora služieb a cestovný ruch a v neposlednom rade sociálna pomoc a služby a správa a nakladanie s majetkom mesta.  

Vyplývajúc z navrhovaného rozpočtu mesta by dlhová zadlženosť v budúcom roku mala poklesnúť pod 50%. V ďalšom období by malo dôjsť k ďalšiemu poklesu zadlženosti, pričom v roku 2022 by to malo byť pod 40%.

„Mesto je v dobrej finančnej kondícii. Navrhovaný rozpočet stojí na pevných a reálnych základoch. Pokračujeme v  poklese dlhovej zaťaženosti, kladieme dôraz na využívanie EU zdrojov pri spolufinancovaní dopravných stavieb či rozvojových projektov. Nikomu nenechávame v skrini žiadnych kostlivcov, ani nášľapné míny ako sa to stávalo v minulosti. Bratislava nepotrebuje žiadne experimenty, ani rozprávky, a práve rozpočet na rok 2019 vytvára priestor na pokračovanie v naštartovaných zmenách a ich akcelerácii.“ dodal na záver primátor. 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre