Roznos vriec pre bratislavské mestské časti zapojené v prvej etape triedeného zberu


Bratislava vyhodnotila prvú etapu zmeny systému zberu a odvozu vytriedeného odpadu z rodinných domov a v roku 2021 zapojí postupne všetky mestské časti. V auguste 2020 mesto spustilo prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Prvú etapu projektu odskúšalo mesto v siedmich mestských častiach. Odvtedy sme sledovali správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach či mieru zapojenia domácností do vrecového zberu. Výsledné dáta sme spolu s ohľadom na prieskum spokojnosti občanov s novým systémom zberu spracovali do vyhodnotenia 1. etapy realizácie, na základe ktorého sme tento spôsob zberu zaviedli od februára 2021 v ďalších troch mestských častiach: v Rači, Novom Meste a Ružinove a od septembra ho zavedieme aj v ostatných mestských častiach Bratislavy.

Roznos vriec bude prebiehať počas mája a júna 2021 v MČ Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Vajnory podľa harmonogramu. Letáky k prebiehajúcej druhej etape tieto MČ obdržali v decembri 2020, obyvatelia ich nájdu aj na https://www.olo.sk/letaky-k-2-etape-vrecoveho-zberu-triedeneho-odpadu/

Žlté a modré vrecia slúžia na zber triedeného odpadu z rodinných domov a ich počet (30 ks modrých vriec na papier a 40 ks žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny) je určený na 12 mesiacov.

Objem odpadu čo najviac minimalizujte (plastové fľaše a obaly od nápojov stláčajte, papierové krabice rozložte), aby bola kapacita vreca využitá čo najlepšie.

Harmonogram distribúcie ďalších vriec pre MČ zapojené v prvej etape 2021

3. - 9. mája, Podunajské Biskupice

  1. - 16. mája, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  1. - 23. mája, Vrakuňa
  1. - 30. mája, Staré Mesto
  1. mája - 6. júna, Staré Mesto
  1. - 13. júna, Devínska Nová Ves
  1. - 20. júna, Devín, Petržalka
  1. - 27. júna, Vajnory

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec pre všetkých obyvateľov rodinného domu. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec do konca augusta nájdete v tabuľke na stránke OLO: https://www.olo.sk/odvozovy-den-triedeneho-odpadu-vrecovy-zber/ alebo na stránke magistrátu: https://bratislava.sk/sk/harmonogram-zberu-triedeneho-odpadu-2021-pre-rodinne-domy-v-mestskych-castiach-v-prvej-etape. Zbierajú sa iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

Frekvencia odvozu žltých vriec bude počas mesiacov jún, júl a august dvakrát mesačne.
Od septembra 2021 bude frekvencia odvozu 2 x mesačne pri oboch komoditách (papier, plast).

Harmonogram odvozu triedeného odpadu z vriec od septembra 2021 bude zverejnený v auguste.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené.

Súvisiaci obsah

Komentáre