Spúšťame súťaže pre architektonické ateliéry s cieľom skvalitniť verejný priestor a rekonštruovať budovy vo vlastníctve mesta


Mesto Bratislava preto v spolupráci s Útvarom súťaží Metropolitného inštitútu Bratislava (ďalej MIB/US) vyhlasuje dve súťaže, ktorých výsledkom by mali byť rámcové zmluvy s architektonickými ateliérmi. Tie budú pre mesto Bratislava riešiť menšie a stredne veľké rekonštrukcie existujúcich budov vo vlastníctve mesta alebo revitalizácie verejných priestranstiev. Práve súťaž dáva priestor na vznik kvalitných návrhov, do ktorých bude premietnutý verejný záujem Bratislavčanov, či už sú to potreby obyvateľov konkrétneho územia, alebo komunít pôsobiacich v lokalite, ale aj požiadavky na opatrenia súvisiace s klimatickou zmenou, či princípy riešenia mobility, požiadavky na bezpečnejšie a príjemnejšie ulice pre ľudí.

 

Rámcová zmluva, ktorá by mala vzísť z prvej súťaže, je pre zadania malého rozsahu (hodnota zákazky je 60 000€ bez DPH) a má pokrývať najmä riešenia menších verejných priestranstiev (časti ulíc, námestí, parkov, detské ihriská, strešné záhrady a podobne) a riešenia menších objektov (pavilóny, prestrešenia, zastávky, lávky, šatne, toalety, schodisko a ďalšie). Pri súťaži tejto rámcovej zmluvy bude 30% z váhy hodnotenia tvoriť ponúkaná cena. Väčšiu časť z hodnotenia – 70% – bude tvoriť posúdenie kvality predložených referencií, ktoré majú ilustrovať architektovu schopnosť riešiť požadované zadania. Porota bude hodnotiť, či má predložené portfólio projektov architektonickú/krajinársku kvalitu, či sú tieto projekty relevantné svojím charakterom, či a ako dávno boli realizované.

 

Táto súťaž už bola zverejnená a jej podmienky nájdete na https://bratislava.sk/sk/architektonicke-sutaze.

 

Rámcová zmluva na rozsahom väčšiu zákazku (s predpokladanou hodnotou 400 000€ bez DPH), ktorá vzíde z druhej súťaže, bude určená pre väčšie zadania, najmä rekonštrukcie existujúcich budov vo vlastníctve mesta a revitalizácie verejných priestranstiev - tie, pri ktorých je zrejmé riešenie. Zároveň je dôležitá rýchlosť a dobrý štandard návrhu. Hodnotenie ceny a kvality bude v tomto prípade nastavené v pomere 50:50, čo zodpovedá nárokom na ambicióznosť riešenia, objemu zákazky a tomu zodpovedajúcemu postupu verejného obstarávania. Týmto spôsobom budú vybraní traja uchádzači s najlepším skóre a bude s nimi podpísaná spoločná zmluva. Pri zadávaní konkrétnych úloh budú medzi týmito uchádzačmi ešte prebiehať rýchle drobné cenové súťaže. Táto tzv. “nadlimitná zákazka” bude vyhlásená aj v Európskom vestníku, čím budú mať možnosť uchádzať sa o ňu aj zahraničné subjekty. Príprava takejto súťaže si vyžaduje dostatok času a keďže je nevyhnutné dodržať všetky zákonné lehoty (ktoré sú v danom prípade maximálne), aj jej samotné zadávanie je dlhšie trvajúci proces.

 

Pri zadaniach s vysokými investičnými nákladmi a vysokou mierou ambicióznosti architektonického riešenia bude MIB/US postupovať takmer vždy formou klasickej súťaže návrhov (až na odôvodnené výnimky, pri ktorých bude postupovať ešte komplexnejším postupom) - pripraví zadanie, podklady, podmienky, požiada Slovenskú komoru architektov o overenie súťaže, vyhlási verejnú výzvu, architekti budú reagovať predložením anonymných návrhov, odborná porota vyberie najkvalitnejší návrh a s víťazom MIB následne uzavrie zmluvu na jeho dopracovanie.

 

Ako riešenie pre skupiny malých a štandardných projektov MIB/US zvolil odlišný postup: obstaráva architektonické štúdiá ako dlhodobého partnera na väčší počet projektov, na základe hodnotenia kombinácie ich ponúknutej hodinovej sadzby a kvality ich predložených referencií.  A práve tohto postupu sa týkajú dve vyhlásené verejné súťaže.

Súvisiaci obsah

Komentáre