Stanovisko k vybudovaniu križovatky Kopčianska – Údernícka v MČ Petržalka


Križovatka Kopčianska - Údernícka má zásadný dopravný význam a jej nevybudovaním sa zhorší doprava v tejto lokalite na neúnosnú mieru. Na to v konečnom dôsledku doplatia Petržalčania a najmä majitelia nových bytov v tejto lokalite.

Aktuálne totiž stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka vydal 19.10.2017 kolaudačné rozhodnutie stavby „Polyfunkčný bytový dom Údernícka I. a II. Bratislava – Petržalka – II. etapa“. Urobil tak napriek tomu, že hlavné mesto SR Bratislava v zákonnej lehote opakovane nesúhlasilo s vydaním kolaudačného rozhodnutia bez splnenia podmienky vyplývajúcej zo stavebného povolenia – vybudovať križovatku.

Nakoľko do dnešného dňa k realizácii križovatky neprišlo a týmto kolaudačným rozhodnutím stavebný úrad uložil stavebníkovi podmienku skolaudovať križovatku až v ďalšej etape, hlavné mesto žiada mestskú časť Bratislava-Petržalka, aby podnikla všetky kroky k tomu, aby bola výstavba križovatky zrealizovaná.

Ako sa vyjadrila námestníčka primátora Iveta Plšeková: „Je nám to ľúto, že mestská časť Petržalka nerešpektovala naše stanovisko a napriek tomu rozhodla o kolaudácii bytového domu. Táto križovatka je nevyhnutná a už v súčasnosti kapacitne nepostačuje. Mrzí nás tento krok, pretože budúci obyvatelia tejto bytovky, ako aj obyvatelia v susedstve, sa budú pri dopravných problémoch obracať na mesto aj na mestskú časť Petržalka. My sme však vyvinuli maximálne úsilie, aby investor dodržal požiadavku danú práve územným rozhodnutím mestskej časti Petržalka.“

Od samého začiatku stavby „Polyfunkčný bytový dom, Údernícka I. a II.“ je zrejmé, že jej neoddeliteľnou súčasťou má byť aj stavebný objekt svetelne riadenej križovatky Kopčianska – Údernícka, čo vyplýva zo samotného prvého územného rozhodnutia z r. 2007, ktoré vydala mestská časť Petržalka. Táto požiadavka bola vo všetkých následných rozhodnutiach požadovaná.

Investor teda už v r. 2007 pri vydaní územného rozhodnutia stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Petržalka dostal povinnosť vybudovať cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke Údernícka – Kopčianska. Doteraz však túto cestnú svetelnú signalizáciu nevybudoval. Hlavné mesto stále trvá na splnení tejto podmienky.

Súvisiaci obsah

Komentáre