V Bratislave a okolí pribudnú zariadenia sociálnych služieb a jasle


V oblasti sociálnych služieb ambulantnej formy alebo pobytovej formy počas leta 2018 mesto posudzovalo 19 projektových zámerov týkajúcich sa zariadení pre seniorov, rehabilitačných stredísk pre zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva a domovov pre seniorov.

 

V poskytovaní sociálnych služieb na komunitnej úrovni ambulantnou formou pre deti boli zastúpené aj centrum včasnej intervencie a komunitné centrum pre seniorov, denné stacionáre a denné centrá. V poskytovaní sociálnych služieb pobytovou formou bola posudzovaná nocľaháreň s útulkom a špecializované zariadenie na komunitnej úrovni.

 

V oblasti starostlivosti pre deti do troch rokov – jaslí bolo v septembri 2018 predložených 9 projektových zámerov, ktoré vytvoria 180 miest pre deti do 3 rokov fyzického veku. Zriaďovateľmi jaslí, ktorí predložili projektové zámery, sú mestské časti Rača a Nové Mesto, Malacky, Tomášov. O vybudovanie jaslí v Petržalke, Podunajských Biskupiciach, Senci, Miloslavove a Bernolákove sa uchádzali mimovládne organizácie.

 

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre IROP bolo v rámci hlavného mesta zriadené v máji 2015 na základe uznesenia vlády SR. Svoje delegované právomoci vykonáva oddelenie v rámci mestského funkčného územia mesta Bratislava (mestské časti mesta Bratislavy, okres Senec, Pezinok a Malacky, celkovo 52 subjektov) v programovom období 2014 - 2020. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi hlavné činnosti oddelenia patrí pomoc mestským častiam a obciam  pri príprave projektov na základe výziev IROP, príprava výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, posudzovanie projektových zámerov a odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v spolupráci s externými hodnotiteľmi. 

Súvisiaci obsah

Komentáre