V Primaciálnom paláci sa konalo stretnutie k problematike náhradného nájomného bývania


Dňa 9. apríla 2018 sa v Primaciálnom paláci opätovne stretli členovia OZ Právo na bývanie, pozvaní hostia a zástupcovia hlavného mesta, medzi nimi riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností, riaditeľ sekcie správy nehnuteľností a vedúci oddelenia stavebných činností. Zástupcovia Hlavného mesta SR Bratislava informovali o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z.  v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.. Detailnejšie informovali aj o aktuálnych krokoch, ktoré podniká hlavné mesto s cieľom zabezpečenia bytových náhrad. V rámci výstavby sú to projekty v lokalitách Pri Kríži a Na Vrátkach v mestskej časti Dúbravka a v lokalite Habánsky mlyn v mestskej časti Staré Mesto. Zástupcovia hlavného mesta objasnili aj veľmi dôležité a limitujúce zákonné  parametre pre zabezpečenie ostatných bytových náhrad. 
Zástupcovia mesta zároveň informovali členov schôdze o podstate vytvorenia medzirezortnej pracovnej skupiny so zastúpením ministerstva dopravy a výstavby, ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií, ministerstva vnútra a Hlavného mesta SR Bratislavy. Jej cieľom je  riešenie problematiky usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a celkovo vyriešenie náhradného nájomného bývania pre občanov, ktorí na to majú nárok zo zákona. Vyriešenie tejto problematiky je totiž veľký problém, ktorý hlavné mesto nedokáže vyriešiť bez pomoci súčinnosti Vlády SR. Prvé zasadnutie medzirezortnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo ešte vo februári, počas ktorého mesto odprezentovalo zásadné problémy, ktoré sťažujú zabezpečenie náhradných nájomných bytov, ako aj možné riešenia danej problematiky. Výsledkom práce tejto pracovnej skupiny má byť predloženie konkrétnych návrhov, ktoré tento vlečúci sa problém konečne vyriešia v prospech všetkých dotknutých strán.
Na  schôdzi OZ Právo na bývanie odzneli aj podmienky vyplácania rozdielu medzi trhovým a regulovaným nájomným pre vlastníkov reštituovaných bytov, ktoré mesto dodržiava pri jej vyplácaní. Na záver zástupcovia hlavného mesta SR Bratislava v otvorenej diskusii odpovedali na otázky členov OZ právo na bývanie.
Hlavné mesto má zároveň pripravené podklady a postup na obstaranie hotových náhradných nájomných bytov formou kúpy. O podmienkach verejnej obchodnej súťaže v zmysle zákona budú rokovať poslanci mestského zastupiteľstva už na jeho najbližšom zasadnutí. 

Súvisiaci obsah

Komentáre