Verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie R7 Bratislava Ketelec – Prievoz


Urbanistická štúdia bude slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu hl. mesta SR Bratislavy. Jej obstarávateľom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s., spracovateľom AUREX, spol. s r.o. Obstarávaná bude odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácii, ktorou je Ing. arch. Beáta Arvayová z oddelenia koordinácie územných systémov bratislavského magistrátu.


Pripomienky a námety k urbanistickej štúdii môžu občania posielať písomne do 18. augusta t.r. na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava. V uvedenom termíne bude k verejnému nahliadnutiu na oficiálnej webovej stránke NDS www.ndsas.sk.

Súvisiaci obsah

Komentáre