Výberové konania na šéfov mestských podnikov sú otvorené


V aktuálnom prvom kole výberových konaní obsadzujeme pozície predsedov predstavenstiev pre spoločnosti:

Noví predsedovia predstavenstiev budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré doteraz vykonávali generálni riaditelia uvedených spoločností.

 

Výberové konania sú vyhlásené aj na pozície riaditeľov organizácií:

 

Hlavné mesto má majetkovú účasť vo viacerých spoločnostiach. Cieľom vedenia mesta vo vzťahu k týmto spoločnostiam je najmä:

 1. Depolitizácia riadenia mestských podnikov;
 2. Zabezpečenie účinnej kontroly mestských podnikov mestom;
 3. Zabezpečenie súčinnosti mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta v oblasti pôsobenia mestských podnikov;
 4. Zabezpečenie výkonu zo strany mestských podnikov a ich manažmentu a náležitého odmeňovania založeného na výkone;
 5. Posilnenie kontrolných a manažérskych kapacít na magistráte mesta.

 

Detailnejší popis politiky a stratégie hlavného mesta SR Bratislavy vo vzťahu k obchodným spoločnostiam s majetkovou účasťou mesta je možné nájsť TU.

 

Depolitizácia riadenia mestských podnikov

 

Za základný predpoklad kvalitného a efektívneho riadenia mestských podnikov považujeme kvalitný manažment oslobodený od politických a straníckych vplyvov a tlakov. Manažmenty podnikov by mali pozostávať z odborníkov na manažment a podnikanie, zvlášť v oblasti mestských podnikov – monopolných poskytovateľov verejných služieb­ v meste. Očakávame preto expertízu v riadení podnikov so stovkami zamestnancov a tržbami v rádoch desiatok miliónov a zároveň schopnosť odolávať nelegitímnym súkromným záujmom, ktoré by mohli podkopávať zodpovedné hospodárenie s verejnými prostriedkami investovanými do mestských podnikov.

 

Zabezpečenie účinnej kontroly a efektívnej komunikácie medzi mestom a mestskými podnikmi

 

Kontrolu mestských podnikov realizuje mesto prostredníctvom novozriadeného referátu výkonu majetkových práv na magistráte, no taktiež prostredníctvom zástupcov mestského zastupiteľstva v dozorných radách mestských podnikov. Mesto pristúpilo k zmene stanov spoločností, ktoré umožnia mestu vykonávať priamu kontrolu nad zásadnými úkonmi podnikov – na vykonanie významných úkonov a transakcií mestským podnikom sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas mesta ako jediného akcionára (napr. OLO a.s., Dopravný podnik Bratislava a.s.) resp. valného zhromaždenia (napr. BVS a.s., METRO Bratislava a.s., v ktorých má mesto potrebnú väčšinu hlasov na valnom zhromaždení). Bez tohto predchádzajúceho súhlasu sú takéto úkony podniku neplatné.

Mestu prináleží podľa novovytvorených pravidiel rozhodovať v mestských podnikoch o väčšom počte úkonov než v minulosti, vďaka čomu má silnejší vplyv na fungovanie podnikov a môže vykonávať lepší dohľad nad ich hospodárením. Mesto  rozhoduje o:

 • významných obchodných záležitostiach podnikov, ako je scudzenie a zaťaženie majetku (napríklad predaj majetku, alebo založenie majetku a pod.),
 • uzatvorenie zmluvného vzťahu o objeme nad 200 000,-€,
 • schválení organizačného a kompetenčného poriadku,
 • investičných a obchodných plánoch.

 

Zabezpečenie súčinnosti mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta v oblasti pôsobenia mestských podnikov

 

Mestské podniky sú spoluvykonávateľmi niektorých z najdôležitejších kompetencií a politík mesta (verejná doprava, verejné vodovody a kanalizácia, zber odpadov a pod.). Ich spolupôsobenie pri aktualizácii politík a zavádzaní nových politík je preto pre mesto kľúčové. Okrem politík priamo súvisiacich s predmetom činnosti jednotlivých podnikov budú podniky spolupôsobiť pri realizácii ďalších politík mesta, ako napr. pripravovaná dátová politika mesta, politika v oblasti verejného obstarávania, či v oblasti vizuálneho smogu. Napríklad v oblasti dátovej politiky mesto plánuje zabezpečiť, aby nové obstarávania obsahovali jasnú dátovú doložku, na základe ktorej bude mesto disponovať datasetmi, prípadne reportami vyprodukovanými obstaranými zákazkami s náležitou licenciou na ich použitie aj ostatnými organizáciami mesta. 

 

Zabezpečenie výkonu zo strany mestských podnikov a ich manažmentu a náležitého odmeňovania založeného na výkone

 

Z pohľadu mesta ako jediného resp. väčšinového akcionára mestských podnikov považujeme za dôležité vytvoriť jasné, objektívne, realistické, no ambiciózne výkonnostné kritériá úspechu jednotlivých podnikov. Tieto kritériá potom budú riadne zverejnené a budú mestom dôsledne vyhodnocované. Len na podklade dosiahnutia kritérií – ukazovateľov bude možné poskytovať vedeniu výkonnostnú odmenu. Výkonnostné ukazovatele budú stanovené a vyhodnocované nielen na ročnej ale aj viacročnej báze, aby sa predišlo krátkodobému skresľovaniu ukazovateľov a aby sa jasne počítalo s potrebou strednodobého a dlhodobého rozvoja podniku.

 

Posilnenie kontrolných a manažérskych kapacít na magistráte mesta

 

V apríli 2019 mesto prijalo novú organizačnú štruktúru mesta, v ktorej pribudol referát výkonu majetkových práv. Tento referát v súčasnosti disponuje odborníkmi na obchodné právo s cieľom zabezpečovať výkon majetkových práv. Zároveň v súčasnosti prebieha výberové konanie na ekonomického analytika mestských podnikov, ktorý v súčinnosti so Sekciou financií bude analyzovať činnosť mestských podnikov. Základnými úlohami referátu sú preto:

 1. Zodpovedne vykonávať majetkové práva mesta v súlade so schválenými politikami mesta, rozhodnutiami mestského zastupiteľstva a stanovami.
 2. Sledovať finančnú disciplínu, priebežne kontrolovať finančné hospodárenie mestských podnikov a poskytovať im kvalifikovanú spätnú väzbu a kontrolu pri hospodárení.
 3. Formulovať jasné finančné a nefinančné očakávania od mestských podnikov.
 4. Hľadať pozitívne prepojenia medzi podnikmi a mestom a podnikmi vzájomne.

Súvisiaci obsah

Komentáre