Výrub stromov v havarijnom stave na Pionierskej ulici


Výrub bude prebiehať priebežne, a to aj  v závislosti od počasia. Komunikácia má byť počas výrubu prejazdná. Predpokladaný čas ukončenia prác je do konca februára 2019.

 

Stromy rastú ako súčasť cestného stromoradia na Pionierskej ulici. Komunikácia prešla na konci roka 2018 opravou a boli upravované aj výsadbové priestory stromov a obrubníky na okraji výsadbových jám. Súčasťou stromoradia sú aj novovysadené mladé stromy a niektoré výsadbové priestory sú zatiaľ prázdne.

 

Strom javorovca jaseňolistého (Negundo aceroides) je zahrnutý medzi invázne druhy drevín a patrí k jedným z najproblematickejších inváznych druhov.

 

Takmer všetky hodnotené stromy sú podľa záverov z „Posudku zdravotného a statického stavu dreviny“  vo veľmi zlom zdravotnom stave, niektoré až v havarijnom stave a priamo ohrozujú bezpečnosť na ceste alebo priľahlom chodníku. Niekoľko stromov je takmer odumretých s vážnymi poškodeniami na kmeni, báze kmeňa alebo odumierajúcou korunou. Niektoré stromy sú už len torzá. Takmer všetky stromy majú vážne preschnuté koruny, odumierajúce kostrové konáre, otvorené dutiny na kmeni.

 

Inšpekcia životného prostredia navrhla asanáciu všetkých samičích jedincov tohto invázneho druhu dreviny, a to v termíne do 31.3.2019. Navrhovaným opatrením z „Posudku zdravotného a statického stavu dreviny“ bolo rovnako odstránenie všetkých stromov javorovca z tohto stromoradia a jeho kompletná rekonštrukcia. Aj v zmysle posudku má mesto záujem nahradiť tieto vyrúbané stromy.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre