Výzva na predloženie návrhov na ocenenie talentovanej mládeže


Oceňovanie talentovanej mládeže primátorom Bratislavy má svoju tradíciu. Tento rok to bude už 24. ročník. Ide o spôsob, ako vyzdvihnúť úspechy mladých ľudí, ktorí sa svoj voľný čas rozhodli venovať rozvoju svojho talentu, zdokonaľovaniu svojich schopností v rôznych oblastiach a tým reprezentujú seba, svoje mesto Bratislavu a Slovensko na súťažiach v rôznych oblastiach.

Vyzývame preto všetkých, ktorí sa venujú práci so žiakmi a mládežou, k zaslaniu nominácií tých najúspešnejších žiackych či mládežníckych reprezentantov Bratislavy, ktorí sa v roku 2018 stali víťazmi na medzinárodných súťažiach s účasťou aspoň troch krajín, na celoštátnych súťažiach, na krajských predmetových súťažiach a olympiádach. Spolu s návrhom na ocenenie reprezentanta chce primátor Bratislavy, Matúš Vallo, poďakovať aj ich pedagógom, či trénerom za výchovu mladých úspešných reprezentantov hlavného mesta.

Nominácie môžu zasielať zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení na území hlavného mesta (BSK, Okresný úrad Bratislava, starostovia mestských častí, príp. školské úrady), riaditelia základných či stredných škôl, riaditelia ZUŠ aj CVČ, športové kluby, zväzy, združenia a všetci tí, ktorí pracujú s bratislavskou mládežou.

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou a ich pedagógmi a trénermi ako aj odovzdanie ocenení sa uskutoční v Bratislave v Primaciálnom paláci dňa 5. júna 2019 o 10:00h 

Oceňovanie je rozdelené do 5 kategórií:

  1. kultúra,
  2. šport,
  3. prírodné a technické vedy,
  4. jazyky,
  5. profesijná súťaž, voľný čas.

Nominácie je potrebné zasielať do 18. apríla 2019 na adresu:

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže

Primaciálne nám. č. 1

814 99 Bratislava 1 

O výbere talentovanej mládeže bude rozhodovať výberová komisia v máji 2019.

Podrobnejšie informácie o predkladaní návrhov na ocenenie talentovanej mládeže spolu s tlačivami nominačného listu a súhlasom so spracovaním osobných údajov nájdete na webovej stránke mesta: https://bratislava.sk/sk/skolstvo-a-mladez.

Minulý rok získalo čestné uznania a ceny celkom 50 mladých talentov a 38 pedagógov a trénerov, ktorí sa venujú práci s bratislavskou mládežou.

Súvisiaci obsah

Komentáre