Z júnového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Zmeny v rozpočte

Očakávané dopady koronakrízy na rozpočet Bratislavy v roku 2020 sú 37 miliónov eur a ďalších 16 miliónov eur je predpokladaný výpadok príjmov z hazardu a posun príjmov z eurofondov. Spolu to predstavuje možný dopad na rozpočet vo výške 53 miliónov eur. Zmena rozpočtu, ktorú poslanci prijali na zasadnutí mestského zastupiteľstva, znižuje výdavky o ďalších 14 miliónov eur po tom, ako sa prvom kole krátil rozpočet v apríli o 24 miliónov eur. Zmena rozpočtu, ktorú poslanci schválili, prináša aj zvýšenie transferu pre DPB o ďalších 9 miliónov eur, po prvom kole navýšenia o 7 miliónov eur v apríli.

Poslancami schválený rozpočet zvyšuje sumu na opravy ciest o 7 miliónov eur, rozpočet na sadenie stromov o 0,4 mil. eur a umožňuje pokračovanie príprav väčších projektov. Vyššie výdavky sú kryté novým navrhovaným úverom vo výške 10 miliónov eur, s cieľom nezastaviť rozbehnuté investície a podporiť ekonomiku.

Dlh mesta bude 48 % v roku 2020, čo je dlh nižší ako na začiatku volebného obdobia. Podľa aktuálnej prognózy stúpne dlh na 52 % v roku 2021, 51 % v roku 2022 a 45 % v roku 2023.

 

Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu

Mestskí poslanci hlasovaním schválili zmenu spôsobu zberu a prepravy vytriedeného papiera a plastov zbieraných spolu s kompozitnými obalmi a kovmi v individuálnej bytovej výstavbe. Zber v zmenenom režime by mal v Bratislave začať v druhej polovici roku 2020. Mesto na jeho príprave spolupracuje s organizáciou zodpovednosti výrobcov – NATUR-PACK, a.s. a spoločnosťou OLO a.s.

Do domácností budú dodané na kalendárny mesiac 2 ks modrých vriec na papier a 2 ks žltých vriec na plasty zbierané spolu s kompozitnými obalmi a kovmi. Nový spôsob zberu bude prebiehať priamo spred rodinných domov, čo by malo viesť k zabráneniu znečistenia verejných priestranstiev aj k zvýšeniu komfortu pre obyvateľov. V neposlednom rade by mala zmena systému prispieť k zvýšeniu miery triedenia a kvality vytriedeného odpadu, nakoľko v znečistených zberných hniezdach sa veľakrát nachádza odpad, ktorý tam nepatrí. Odhaduje sa, že v rodinných domoch by obyvatelia mohli vytriediť až o 20 % viac odpadu na efektívnejšie využitie.

So zmenou systému zberu triedeného komunálneho odpadu z rodinných domov plánujeme začať v prvej etape v siedmich bratislavských mestských častiach: Staré Mesto, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Devínska Nová Ves a Devín.

 

Podpora investícií do športovej infraštruktúry

 

Poslanci schválili prerozdelenie 850 tisíc eur pre 17 žiadateľov v programe na podporu investícií do športovej infraštruktúry. Mestu sa tak podarí priniesť Bratislavčankám a Bratislavčanom nové zóny určené pre šport a rekreáciu. Maximálna výška dotácie na projekt je 150-tisíc eur.

Vo väčšine prípadov ide o výstavbu a zveľadenie vonkajších plôch v majetku mesta napr. školské dvory, workoutové ihriská, pumptrackové dráhy, zanedbané „sídliskové“ ihriská či futbalové ihriská. Z prostriedkov bude napríklad podporená výstavba pumptrackových dráh v Petržalke a Podunajských Biskupiciach, workoutových ihrísk v Záhorskej Bystrici a pre hasičský zbor v Bratislave, výstavba či rekonštrukcia školských dvorov a ihrísk pri ZŠ Vazovova v Starom Meste, ZŠ Rajčianska vo Vrakuni, školské ihriská v Záhorskej Bystrici a Spojenej Škole Tilgnerova v Karlovej Vsi. Ďalej vonkajšie športové areály a sídliskové plochy v Dúbravke na Pekníkovej a v Novom Meste na Kramároch a na Kolibe, rekonštrukcia futbalových ihrísk v Devínskej Novej Vsi, Lamači, Rači a Jarovciach. Na základe memoranda o spolupráci medzi hlavným mestom a Asociáciou bratislavských vodáckych klubov, o.z. bude pomoc smerovať aj vodákom do budovania a modernizácie zariadení areálu pre vodné športy Zemník.

 

Vymenovanie novej riaditeľky Zoologickej záhrady

V júni sa uskutočnili posledné výberové konania na riaditeľov/ky mestských organizácii a Mestskej polície. V otvorenom výberovom konaní na riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave potvrdil svoju pozíciu aktuálny riaditeľ Ivo Štassel.

Z výberového konania na nového náčelníka Mestskej polície nevzišiel úspešný uchádzač, nakoľko ani jeden z nich dostatočne nepresvedčil členov komisie o spôsobilosti viesť Mestskú políciu hlavného mesta Bratislava tak, aby ho komisia mohla odporučiť primátorovi na schválenie do Mestského zastupiteľstva. Komisia odporučila primátorovi vyhlásenie nového výberového konania. Poslanci na mestskom zastupiteľstve odvolali odchádzajúceho náčelníka Mareka Gajdoša k 31.7. 2020.

Vo výberovom konaní do čela Zoologickej záhrady komisia vybrala a odporučila primátorovi vymenovať novú riaditeľku JÚLIU HANULIAKOVÚ, ktorú poslanci na zasadnutí hlasovaním potvrdili do funkcie.

Súvisiaci obsah

Komentáre