Zasadnutie mestského zastupiteľstva


  • transparentné pravidlá pre výber členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava
  • Marek Gajdoš novým náčelníkom Mestskej polície Bratislavy
  • zriadenie Metropolitného inštitútu Bratislava

 Transparentné, otvorené výberové konania

 Primátor Bratislavy Matúš Vallo dlhodobo deklaroval záujem zmeniť fungovanie mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta tak, aby plnili verejný záujem, efektívne vynakladali prostriedky mesta a najmä aby v ich orgánoch pôsobili odborníci. „Mojím cieľom bolo zmeniť doteraz zaužívanú prax, že do orgánov týchto spoločností boli ľudia vyberaní politicky. Preto som so skupinou odborníkov niekoľko mesiacov pripravoval návrh nových transparentných pravidiel výberu ľudí do vedenia týchto podnikov. Chcem, aby vo vedení a v orgánoch spoločností vlastnených alebo ovládaných mestom sedeli naslovovzatí odborníci“, priblížil M. Vallo. Podrobný manuál transparentných výberových konaní bol predložený na zastupiteľstvo, ktoré sa s ním stotožnilo a návrh schválilo.

Do programu zastupiteľstva bol zároveň doplnený návrh na zmenu dozorných rád a predstavenstiev niektorých mestských podnikov (OLO, BVS, DP, METRO). Dôvodom bolo, že mesto nemalo dostatočné informácie, aby si pochybnosti o hospodárení mestských podnikov vedelo zodpovedne verifikovať a plniť si tak svoje akcionárske práva – zabezpečiť riadne, odborné a efektívne hospodárenie týchto podnikov. Ďalším dôvodom je aj to, aby proces výberových konaní bol maximálne transparentný, pretože predstavenstvá zohrávajú v navrhovanom procese výberových konaní svoju úlohu. 

Zmeny v predstavenstvách sú dočasné, do skončenia výberových konaní, ktoré predpokladáme v lete. Zároveň sa členovia týchto dočasných predstavenstiev nebudú môcť zúčastniť pripravovaných výberových konaní, aby nemohli vznikať pochybnosti o ich transparentnosti.

Takýto medzikrok si vynútila aktuálna situácia a tiež informácie, ktoré vzbudzujú  oprávnené pochybnosti o výhodnosti niektorých zmluvných záväzkov a o efektívnosti použitia financií mesta.

„Tento proces považujeme za dočasné riešenie, ktoré má vyriešiť krízovú situáciu a previesť mestské podniky do momentu, kým sa začnú transparentné výberové konania, po ktorých riadiace funkcie obsadia odborníci vybratí odbornou komisiou a nie politikmi. A to všetko v otvorenom procese pod dohľadom verejnosti“, uzatvoril primátor M. Vallo

Nový náčelník mestskej polície

Otázku bezpečnosti v Bratislave považuje primátor Matúš Vallo za mimoriadne dôležitú a sľúbil, že sa jej bude náležite venovať. Pozícia náčelníka mestskej polície je nepochybne jednou z kľúčových v rámci tejto témy.

Nový náčelník mestskej polície Marek Gajdoš začínal ako pochôdzkar na bratislavských uliciach a svoju kariéru v polícii končil ako elitný vyšetrovateľ asi najväčšieho prípadu na Slovensku za posledné roky – spisu Gorila. Dôverne pozná situáciu na ulici, ale pozná aj policajné postupy, ktoré sú pre znižovanie protiprávneho konania dôležité.

Medzi základné povinnosti mestskej polície patrí zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany životného prostredia, plnenie úloh zadávaných orgánmi samosprávy a tiež  prevencia a poskytovanie asistencie verejnosti. Po minuloročnej vražde Henryho na Obchodnej ulici nastal podľa primátora Bratislavy Matúša Valla ten moment, kedy bolo zrejmé, že mesto sa nemôže ďalej spoliehať len na štátnu políciu, ale že v otázke bezpečnosti v meste musí aj mestská polícia dostať výrazne nový impulz.

„Nemôžeme si dovoliť prizerať sa, ako v Bratislave, dokonca v samotnom centre mesta, vznikajú „no go“ zóny, kde je lepšie vôbec neisť alebo tadiaľ prejsť“, uviedol bratislavský primátor, M. Vallo. Hoci v Bratislave pôsobí najviac mestských policajtov spomedzi slovenských miest, pri prepočte na obyvateľov je v Bratislave na jedného mestského policajta až 1589 obyvateľov, zatiaľ čo napr. v Košiciach je na neho 1014 a v Žiline približne 927. S týmto sa nemôžeme uspokojiť a počet mestských policajtov musíme zvýšiť“, doplnil M. Vallo. Ruka v ruke so zvýšením počtu pochôdzkarov ide tiež ich profesionalizácia a neustále vzdelávanie, aj s ohľadom na nové situácie, s ktorými sú v uliciach mesta dennodenne konfrontovaní. Ďalšou dôležitou výzvou pre mestskú políciu je aj posilnenie jej viditeľnosti v uliciach, a to zintenzívnením peších hliadok. Pre zabezpečenie stanovených cieľov navrhuje primátor navýšenie rozpočtu mestskej polície pre rok 2019 o 1-mil. €.

Metropolitný inštitút Bratislava

Metropolitný inštitút Bratislava (MIB) bude centrum inovácií, hnacou silou tvorivosti a nových prístupov, a teda aj kľúčovým nástrojom na reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.

Významnou úlohou Metropolitného inštitútu bude získavanie, sumarizácia a analýza dát, ako podkladov na prípravu rozhodnutí, vrátane posudzovania ekonomických vplyvov po vzore štátnych analytických jednotiek, najmä Útvar hodnoty za peniaze. Od sekcie územného plánovania magistrátu a hlavného architekta mesta MIB preberie niektoré funkcie, najmä tvorbu a koordináciu prípravy koncepčných materiálov v oblasti územného plánovania a rozvoja mesta a spracovanie územného plánu mesta, jeho zmien a doplnkov. 

„Rovnako dôležitou úlohou bude vzdelávanie, participácia a komunikácia, aby sme zapojili obyvateľov mesta do jeho rozvoja. MIB bude užitočným nástrojom zmeny nielen pre vedenie mesta a jeho obyvateľov, ale aj pre mestským poslancov a napokon aj pre mestské časti – bude poskytovať dáta, ako aj vzdelávanie a workshopy na to, aby sme všetci mohli robiť lepšiu komunálnu politiku“, priblížil primátor Bratislavy, Matúš Vallo. Model oddeleného inštitútu s takýmto zameraním je dlhoročnou zahraničnou praxou vo väčšine európskych metropol, ako Brusel, Paríž, Amsterdam, ale aj v mestách, ktoré sú blízko a zdieľame s nimi podobné výzvy – Praha a Brno.

Spustenie prvých aktivít MIB je plánované od 1. apríla 2019, pričom v prvej fáze na MIB prejde približne 30 zamestnancov magistrátu a plánujeme tiež  20 nových pracovných miest, predovšetkým na pozície expertov, ktoré dnes v organizačnej štruktúre absentujú. Náklady na vznik MIB budú predložené v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Indikatívny dopad na rozpočet je cca 560-tis. € na mzdové náklady a technické zabezpečenie.

Súvisiaci obsah

Komentáre