Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva


Rozpočet hlavného mesta

Celkový rozpočet hlavného mesta sa predkladá ako vyrovnaný vo výške 450 mil. eur, z čoho bežný rozpočet tvorí 324 mil. eur. Pri očakávaných bežných príjmoch na úrovni 326 mil. eur je rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu v objeme cca 2,3 mil. eur. A to napriek prijatým legislatívnym zmenám, ktoré majú výrazne negatívny dopad na rozpočty samospráv, ako aj horší očakávaný vývoj hospodárstva , čo sa odrazilo na nižších očakávaných príjmoch rozpočtu hlavného mesta na roky 2020-2022.

 

Bez akýchkoľvek zmien politík hlavného mesta by bežné výdavky hlavného mesta narástli o približne 15 mil. eur z dôvodu legislatívnych zmien a kolektívnych vyjednávaní. Povinná valorizácia tarifných platov zamestnancov vo verejnom záujme zvýši mzdové výdavky v mestských organizáciách a mestskej polícii o približne 6 mil. eur. Nárast nákladov na financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (novela zákona o sociálnych službách v roku 2019) a neštátnych škôl (rast miezd) zvýši výdavky o minimálne 2,7 mil. eur. Širšie povinnosti v zimnej údržbe chodníkov budú stáť navyše takmer 1 mil. eur. Nárast platov v Dopravnom podniku Bratislava na základe novelizácie zákonníka práce, vyššej minimálnej mzdy (z ktorej sa odvádzajú príplatky) a kolektívneho vyjednávania z roku 2019 sa očakáva na približne 6 mil. eur.

 

Hlavnou ambíciou rozpočtu na roky 2020-2022 je pokračovanie v rozpracovaných projektoch mesta napriek zhoršujúcej sa makroekonomickej situácii, predovšetkým v oblasti dopravy, životného prostredia, kvalitnejšej údržby mesta a sociálnej spravodlivosti. V oblasti dopravy rozpočet počíta s dokončením modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály v roku 2020 a výstavbou Petržalskej električky v rokoch 2021-2023. Taktiež s prípravou modernizácií tratí na Ružinovskej a Vajnorskej, novej trati v území Nív, menších rekonštrukciách v Rači a Starom Meste, obnovou vozidlového parku DPB, spustením parkovacej politiky a výstavbou parkovísk (prioritne záchytné parkovisko Janíkov Dvor a rezidenčné parkoviská), prípravou rozšírenia Harmincovej ulice v Dúbravke a Petržalskej ulice v Čunove.

 

V oblasti životného prostredia a verejných priestorov bude prioritne mesto preberať do správy Sad Janka Kráľa, kde aj začne s revitalizáciou a zanedbanou údržbou. Rovnako bude mesto prvýkrát kompletne inventarizovať svoje stromy, aby sa o túto zeleň dokázalo kvalitnejšie starať. Počíta sa s výsadbou nových stromov nad rámec náhradnej výsadby. Metropolitný inštitút Bratislavy bude realizovať súťaže návrhov na viaceré kľúčové verejné priestory v meste.

 

V oblasti údržby sa zvyšujú výdavky na zimnú a letnú údržbu ciest a chodníkov, aj v spolupráci s mestskými časťami a postupným budovaním komunálneho podniku mesta. Do jeho vzniku budú aj investované ďalšie prostriedky na zriadenie sídla a nákupu nevyhnutnej techniky. V roku 2020 bude tiež prebiehať príprava na nový spôsob správy, prevádzky a rozvoja verejného osvetlenia.

 

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania pripravuje mesto súťaže na viaceré nájomné bytové domy, ktoré sa budú v rokoch 2020-2022 projektovať a očakáva sa začiatok výstavby prvých bytov. Taktiež bude mesto rekonštruovať existujúce byty vo vlastníctve mesta s cieľom vytvoriť náhradné nájomné byty a znižovať postupne zoznam čakateľov na náhradný nájomný byt. Mesto začína aktívnejšie pracovať v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám (Stavbárska, Kopčianska a iné), aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

 

Zvýšenie dane z nehnuteľností

Poslaneckú podporu získal aj návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností. Oproti pôvodne avizovaným sadzbám tejto dane sú schválené sadzby pre byty a rodinné domy nižšie. V prípade bytov a rodinných domov sa poplatok za mplochy bude po tomto novom návrhu pohybovať v rozmedzí 0,90 – 1,00 €, teda o 10-15 centov menej ako pred týždňom avizovali pri zdôvodňovaní návrhu predstavitelia mestských častí a mesta. Rovnaký výnos zo zvýšenia dane bude zabezpečený vďaka kompromisnému návrhu, podľa ktorého budú ešte vyššou sadzbou dane zdanené niektoré typy nehnuteľností právnických osôb, konkrétne administratívne a ostatné stavby. Zároveň s tým poslanci schválili aj návrh na rovnomernejšie prerozdelenie výnosov dane medzi jednotlivé mestské časti.

 

Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností bol spoločným návrhom mesta a mestských častí a podporili ho aj poslanci mestského zastupiteľstva. Tí ho tiež nepovažujú za populárny, ale za nevyhnutný krok pre ďalšie fungovanie mesta a mestských častí. Výpadok príjmov z opatrení vlády alebo parlamentu v kombinácii s negatívnou prognózou ekonomického vývoja totiž znamená, že mesto ani mestské časti by nemohli realizovať všetky svoje očakávané, a v niektorých prípadoch aj dlho odkladané investičné a rozvojové projekty a vážne by to mohlo ohroziť aj kvalitu a rozsah už poskytovaných služieb samospráv. Na spomenuté opatrenia vlády a parlamentu a na nepriaznivú situáciu z pohľadu očakávaných príjmov samospráv už reagovali aj ostatné krajské mestá a svoje sadzby dane z nehnuteľnosti postupne zvýšili. Bratislava by pri zachovaní súčasného stavu bola v budúcom roku mestom s najnižšou sadzbou dane z nehnuteľností spomedzi všetkých krajských miest. 

 

Mesto Bratislava získalo pred niekoľkými dňami priamu dotáciu od vlády vo výške 10-mil. eur a časť problému s budúcoročným rozpočtom má tak sanovanú. Hlavným dôvodom, prečo mesto aj napriek tomu tento návrh podporuje, je solidarita s mestskými časťami. Mestským častiam totiž mesto odovzdáva 50% výnosu dane z nehnuteľností a mestské časti sú na týchto financiách bytostne závislé. Nízke výnosy z tejto dane v kombinácii s rastúcimi výdavkami samospráv v dôsledku opatrení vládnej exekutívy pri nezmenenom rozpočte už ohrozujú ich schopnosť poskytovať služby občanom na zodpovedajúcej úrovni a v nevyhnutnom rozsahu.

 

Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane navyše 12-mil. € ročne a mestským častiam spolu tiež 12 mil. €. Zvýšený výnos dane pôjde na projekty, z ktorých budú profitovať všetci Bratislavčania a Bratislavčanky. Polovica z trojročného výnosu mesta, t.j. 18-mil. €, bude použitá na opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov. Oproti tomu, čo sa dá urobiť z bežného rozpočtu mesta, bude možné opraviť navyše 90 km ciest. Zoznam komunikácií, ktoré sa budú opravovať už na základe nového manuálu asfaltovania, bude zverejnený na web stránke mesta a jeho plnenie pravidelne odpočtované.

 

Ďalších 18-mil. € bude použitých do zásadného skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave. Sú v pláne zadania pre viac ako 40 verejných architektonických súťaží, z ktorých podstatnú časť tvoria súťaže, ktorých výsledkom budú zrekonštruované alebo novovytvorené kvalitné verejné priestory. Z týchto peňazí bude môcť byť zrekonštruované Komenského námestie, Jurigovo námestie, zrevitalizovaný Sad Janka Kráľa, promenáda na Železnej studničke, vyriešená doprava a parkovanie na Kamzíku a zrevitalizované mnohé ďalšie verejné priestory, ktorých zoznam rovnako ako v prípade ciest bude dostupný na web stránke mesta spolu s pravidelnými informáciami, v akom štádiu sa konkrétny projekt nachádza.

Súvisiaci obsah

Komentáre