Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Odkúpenie 49% podielu spoločnosti Infra Services

Mestskí poslanci schválili transakciu, na základe ktorej BVS získa od podnikateľa Ivana Kmotríka podiel v servisnej firme Infra Services. Stane sa tak jej 100% akcionárom. Zároveň za jedno euro ročne na tri roky zostane Infra Services v nájme areál, kde aktuálne sídli. BVS spolu s tým získa aj možnosť prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy Infra Services s externým prostredím a zastaviť aktivity firmy, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom. Celá transakcia bude financovaná z finančného úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže Infra Services, ktorú si pripočítava k činnostiam zabezpečovanými pre BVS cez subdodávateľov.

Úspory z navrhovanej transakcie sa prejavia prakticky okamžite. BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roku 2022. Prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a Infra Services začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry. Prvá časť obnovy, v hodnote desať miliónov eur je pripravená na okamžité vyhlásenie a ďalšie budú nasledovať. Len vďaka zrušeniu zmluvnej 10% marže pre Infra Services za každú investíciu a rekonštrukciu bude možné do konca roku 2022 zmodernizovať minimálne o päť kilometrov infraštruktúry viac.

BVS zaplatí podľa návrhu za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD 6 mil. eur. Za vystúpenie z Infra Services minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve Infra Services, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu Infra Services ku dňu 30. 4. 2020, čo predstavuje sumu 2 mil. eur. Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 mil. eur navýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu.


Letné terasy

Hlavné mesto vyšlo v ústrety prevádzkam, ktoré museli pre opatrenia proti šíreniu korona vírusu fungovať v obmedzenom režime, čelia výpadkom z tržieb a chcú počas sezóny využívať letné terasy. Poslanci mestského zastupiteľstva 3/5 väčšinou odhlasovali prevádzkam 100% úľavu z dane za užívanie verejného priestranstva pre plochy letných terás v takom rozsahu, v akom boli povolené minulý rok. Mesto sa tak snaží reagovať na uvoľňovanie opatrení čo najrýchlejšie a ponúknuť prevádzkam účinnú pomoc. Preto bola zmena VZN zaradená do rokovania v skrátenom procese. Magistrát dáva povolenie a vyberá daň len za pozemky a komunikácie hlavného mesta. Mesto predpokladá, že toto opatrenie ho bude stáť 211 tisíc eur.


Budova Lekárne Salvátor


Poslanci trojpätinovou väčšinou na mestskom zastupiteľstve schválili návrh na zámenu a predaj nehnuteľností, vďaka ktorému sa mestu Bratislava vráti do výlučného vlastníctva ikonická stavba Lekárne Salvátor, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Hlavné mesto má záujem budovu zrekonštruovať a získať aj mobiliár s cieľom čo najvernejšie zachovať unikátny genius loci tohto.
Polovica tejto ikonickej bratislavskej budovy je vo vlastníctve mesta. Druhá polovica je v rukách súkromného vlastníka, ktorým je aktuálne spoločnosť Forespo Helios 2 a. s. Výmera celej stavby je 242 m² a cena za 50%-ný podiel bola znaleckým posudkom určená na 372 758,44 eur. Budovu Lekárne Salvátor získa Bratislava do vlastníctva zámenou za nebytový priestor na Panskej ul. 2 a predajom rozostavaného skeletu vodojemu z 80-tych rokov v MČ Devín.
Rozdiel v hodnotách zamieňaných nehnuteľností spolu s predávanou nehnuteľnosťou predstavuje sumu 488,78 eur v prospech hlavného mesta. Zároveň bude predajom skeletu vodojemu z 80-tych rokov ukončený súdny spor vedený voči hlavnému mestu o zaplatenie 63 248,71 eur s príslušenstvom s podmienkou, že vlastníci pozemkov (spoločnosť Lomnická, s.r.o. a spoločnosť KPRHT 4, s. r. o.) sa vzdajú všetkých finančných nárokov voči hlavnému mestu vyplývajúcich z daného súdneho sporu.

Nový riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave

Poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom zasadnutí schválili výsledky výberového konania na pozíciu riaditeľa/-ky Mestskej knižnice v Bratislave a do funkcie vymenovali úspešného uchádzača Tomáša Štefeka.

Výberové konanie pred komisiou na túto pozíciu, vrátane verejného vypočutia kandidátov, sa uskutočnilo 19.5. 2020. Z troch uchádzačov (Mária Chamrazová, Helena Mlejová a Tomáš Štefek), ktorí sa postavili pred výberovú komisiu, táto na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Tomáša Štefeka za riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave. Výberová komisia ocenila jeho víziu rozvoja Mestskej knižnice, jeho odborné znalosti, osobnostné predpoklady a zrelosť. Pána Štefeka vníma komisia ako potenciálneho výborného lídra, ktorý bude schopný motivovať a viesť tím Mestskej knižnice v Bratislave a zabezpečiť jej kvalitatívny inštitucionálny posun. Pán Štefek môže byť zároveň vďaka transferu svojich vedomostí a skúsenosti z akademického prostredia prínosom pre slovenské knihovníctvo, zvlášť so zreteľom na mestské knižnice.

Súvisiaci obsah

Komentáre