Zverejnili sme ďalšie výberové konania


Po výberových konaniach na predsedov predstavenstiev mestských podnikov spúšťame v súlade so schválenými pravidlami aj výber členov predstavenstiev. Noví členovia predstavenstiev budú zároveň riadiť jednotlivé oblasti pôsobenia podniku.

 

V aktuálnom, druhom kole výberových konaní sú obsadzované nasledovné pozície vo vybraných mestských podnikoch a príspevkových organizáciách mesta:

 1. Člen predstavenstva – zodpovedný za technicko-výrobný úsek (CTO) – spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. („BVS“).

Tu nájdete všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu.

 

 1. Člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti BVS.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu nájdete tu.

 

 1. Člen predstavenstva – zodpovedný za technický úsek (CTO) – spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadus. („OLO“).

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu nájdete tu.

 

 1. Člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti OLO.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu nájdete tu.

 

 1. Člen predstavenstva – zodpovedný za technicko-prevádzkový úsek (CTO) – spoločnosti Dopravný podnik Bratislava („DPB“).

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu nájdete tu.

 

 1. Člen predstavenstva – zodpovedný za ekonomický/finančný úsek (CFO) – spoločnosti DPB.

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu nájdete tu.

 

 1. Riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).

Všetky podrobné informácie o výberovom konaní na uvedenú pozíciu nájdete tu.

 

Pre spoločnosti BVS, OLO a DPB sa týmto oznámením obsadzujú členovia predstavenstiev, ktorí budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré vykonávali ekonomickí riaditelia uvedených spoločností, jedným spoločným výberovým procesom, v ktorom sa uchádzači môžu jednou prihláškou uchádzať najviac o dve z týchto troch pozícií. Pre tieto pozície CFO sa uskutoční jedno spoločné výberové konanie.

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní môžu podklady zaslať e-mailom na vyberovekonania@bratislava.sk do 02.08.2019 (vrátane 02.08.2019).

 

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

 • Zozbieranie podkladov od uchádzačov.
 • Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.
 • Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.
 • Overenie referencií uchádzača.
 • Zostavenie užšieho výberu vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.
 • Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mestarozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.
 • Zverejnenie profesijného CV pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.
 • Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie. Pre pozície CFO BVS, OLO a DPB sa uskutoční jedno spoločné vypočutie.
 • Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Proces výberu členov predstavenstiev aj riaditeľa MIB-u bude teda rovnaký ako v prípade predsedov predstavenstiev. Opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať.

 

Zároveň sme však zareagovali aj na pripomienky Transparency International Slovensko, ktorá hodnotila predchádzajúci výber predsedov predstavenstiev. A niektoré slabšie miesta sme aj na základe odporúčaní vylepšili. Napríklad kandidáti dostanú pred vypracovaním štúdie o podniku relevantné aktuálne údaje o stave firmy, čo by ich malo postaviť na rovnakú štartovaciu čiaru.

 

Naším záujmom je zmeniť fungovanie mestských podnikov tak, aby plnili verejný záujem, efektívne hospodárili a najmä, aby v ich orgánoch pôsobili odborníci.

Výberové konania členov predstavenstiev mestských podnikov (CFO, CTO BVS, OLO, DPB) a riaditeľa MIB: https://bratislava.sk/sk/vyberove-konania-clenov-predstavenstiev-mestskych-podnikov-cfo-cto-bvs-olo-dpb-a-riaditela-mib

Súvisiaci obsah

Komentáre