Zajtra: Polooblačno 0°C

Strategické dokumenty

Štúdia demografického potenciálu

Dňa 10. júla 2017 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnila verejná prezentácia Štúdie demografického potenciálu hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050, ktorú pre hlavné mesto vypracovalo Výskumné demografické centrum pri Infostate.

Štúdia priniesla viacero zaujímavých informácií, na základe ktorých sa Bratislava musí pripraviť na to, že v 21. storočí bude patriť k najstarším mestským populáciám, a to nie len v rámci Slovenska, ale aj širšieho stredoeurópskeho priestoru. Počet a podiel seniorov v populácii sa výrazne zvýši a, naopak, počet aj podiel produktívneho obyvateľstva sa výrazne zníži. V meste bude stále menej obyvateľov v produktívnom veku, podiel obyvateľov vo veku nad 65 rokov postupne dosiahne 30 %. Výrazne sa zvýši počet aj podiel najstarších obyvateľov vo veku nad 80 rokov, ktorí často potrebujú špeciálnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť, čo bude mať závažné dopady na chod a fungovanie mesta. Prejaví sa to prakticky vo všetkých oblastiach verejného života od trhu práce cez sociálne výdavky až po služby a infraštruktúru. Štúdia bola spracovaná ako jeden z východiskových materiálov pre Územnú prognózu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. Hlavným cieľom spracovania územnej prognózy je získanie územnoplánovacieho podkladu zameraného na dlhodobý rozvoj mesta Bratislavy ako jadrového mesta metropolitného regiónu a špecifického centra plniaceho funkcie hlavného mesta štátu. Územná prognóza overí potenciál rozvoja mesta a bude základným podkladom pre spracovanie nového územného plánu mesta.


Komunitný plán sociálnych služieb 2020-2021

Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021 bol schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28.05.2020 č. uznesenia 465/2020.


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Definitívny text Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 ( PHSR ) schválený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 1. júla 2010.


Koncepcia rozvoja MHD pre roky 2013 -2025

Aktualizácia koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025; časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí bola prijatá uznesením MsZ č. 704/2016 zo dňa 7.-8.12.2016


Zásady vybavovania petícií

Dňom 1. júla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Zásady sú upravené na podmienky samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s vymedzením subjektov, ktoré postupujú podľa zásad a povinností, ktoré vyplývajú pri vybavovaní petícií.


Koncepcia rozmiestňovania pomníkov a pamätníkov

Narábanie s artefaktmi je činnosť do istej miery tvorivá a preto musí akákoľvek koncepcia túto tvorivosť rešpektovať a poukazovať iba na základné princípy problematiky. Detailné riešenie je nutné hľadať pri každom prípade osobitne - každý artefakt sa bude posudzovať pri zmene „status quo“ osobitne, podľa predložených princípov hodnotenia.

V súčasnosti stále silnie požiadavka zo strany občanov, ale aj odbornej verejnosti, aby hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) vhodnými prostriedkami regulovalo umiestňovanie a premiestňovanie pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel na svojom území. Je to tlak smerovaný k tomu, aby sa do narábania s pomníkmi vniesol systematický prístup a aby sa táto činnosť uskutočňovala pod dohľadom hlavného mesta.

Základným predpokladom na riešenie celého problému pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel je vytvorenie evidencie existujúcich pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel na území hlavného mesta, vytvorenie a zavedenie pravidiel postupu medzi hlavným mestom a jeho mestskými časťami a vytvorenie koncepcie narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami.

V záujme riešenia problematiky pomníkov, pamätníkov, pamätných tabúľ a výtvarných diel umiestňovaných na území hlavného mesta bola vytvorená koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „koncepcia“), ktorá má byť smerným materiálom v rozhodovacom procese predovšetkým na verejných priestranstvách mesta. Nemá ísť o detailný „návod na použitie“, ktorý by zbavil zodpovednosti orgány samosprávy, ktoré by mali o danej veci rozhodnúť.


Etický kódex zamestnanca


Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky


Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie

Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie vychádza zo strategickej hlukovej mapy, zobrazujúcej hlukové pomery k roku 2011 na území Bratislavy, Chorvátskeho Grobu, Ivanky pri Dunaji, Bernolákova a Mosta pri Bratislave, spôsobené hlukom z pozemných komunkácií, železničných dráh, letiska a priemyselných zdrojov hluku a je zameraný na riešenie problémov súvisiacich s nadmerným hlukom vo vonkajšom prostredí. Popisuje výsledky mapovania hluku, zobrazuje problémové miesta a navrhuje krátkodobé opatrenia a dlhodobú stratégiu znižovania hluku.

Strategické hlukové mapy sú podkladom na vypracovanie akčných plánov ochrany pred hlukom, využijú sa ako zdroj informácií pre verejnosť a sú zdrojom údajov, ktoré sa poskytujú Európskej komisii. Súčtová strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie pre hlukový indikátor Ldvn.

Strategické hlukové mapy bratislavskej aglomerácie zobrazujú zaťaženie územia aglomerácie hlukom z automobilovej, koľajovej, leteckej dopravy a priemyselných zdrojov hluku podľa údajov k roku 2006 osobitne pre dennú dobu (24 hodín).

V súlade s legislatívou boli sledované dva hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. Hladina Ldvn (hlukový indikátor pre deň, večer, noc) v decibeloch (dB) je hlukový indikátor pre celkové obťažovanie a je definovaný nasledujúcim vzťahom: Ldvn = 10.log 1/24.(12.10Ldeň/10 + 4.10(Lvečer+5)/10 + 8.10(Lnoc+10)/10), kde:

  • Ldeň (hlukový indikátor pre deň) je hlukový indikátor obťažovania počas dňa; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých dní roka,
  • Lvečer (hlukový indikátor pre večer) je hlukový indikátor obťažovania počas večera; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých večerov roka,
  • Lnoc (hlukový indikátor pre noc) je hlukový indikátor rušenia spánku; je to A vážená dlhodobá priemerná hladina hluku určená počas všetkých nocí roka,
  • deň je v trvaní 12 hodín od 6:00, večer v trvaní 4 hodiny od 18:00 a noc v trvaní 8 hodín od 22:00.

Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc získaných v bodoch rastra sa interpoláciou vytvorila plošná hluková mapa.

Súčtová strategická hluková mapa bratislavskej aglomerácie pre hlukový indikátor Ldvn je k dispozícii k nahliadnutiu na Magistráte hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1 v Službách občanom/Front Office.


Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018-2023

Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018-2023 bola schválená Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15.03.2018 č. uznesenia 1108/2018.


Politika informačnej bezpečnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Účelom tohto dokumentu je definovanie politiky informačnej bezpečnosti ako všeobecného rámca pre riešenie informačnej bezpečnosti mesta.

Politika informačnej bezpečnosti je predpokladom pre dosiahnutie informačnej bezpečnosti ako primeranej úrovne dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií, informačných systémov a ich služieb, ktoré sú v správe mesta.