Zajtra: Zamračené 20°C

Transparentné mesto

Postup pri sprístupňovaní informácií

Rozhodnutie primátora hl. m. SR Bratislavy č. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy hl. m. SR Bratislavy v znení rozhodnutia č. 3/2001, rozhodnutia č. 6/2001, rozhodnutia č. 7/2003, rozhodnutia č. 10/2004, rozhodnutia č. 4/2005 a rozhodnutia č. 1/2006.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Rozhodnutie č. 3/2001 nadobudlo účinnosť 7. mája 2001.

Rozhodnutie č. 6/2001 nadobudlo účinnosť 1. septembra 2001.

Rozhodnutie č. 7/2003 nadobudlo účinnosť 17. marca 2003.

Rozhodnutie č. 10/2004 nadobudlo účinnosť 1. júna 2004.

Rozhodnutie č. 4/2005 nadobudlo účinnosť 1. októbra 2005.

Rozhodnutie č. 1/2006 nadobudlo účinnosť 2. januára 2006.

Rozhodnutie č. 10/2008 nadobudlo účinnosť 1. januára 2009.

Ochrana osobných údajov v podmienkach sprístupňovania informácií a vybavovania sťažností a petícií

V súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom vybavovania žiadostí a opravných prostriedkov, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva, spracovanie sa vykonáva na základe osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len "zákon o slobode informácií" v znení neskorších predpisov), vybavovania petícií a sťažností Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenie zákonných povinností, najmä vecne príslušným povinným osobám na vybavenie žiadostí, petícií a sťažností.
Informácie týkajúce sa kontaktných údajov prevádzkovateľa, zodpovednej osoby, ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania a uplatňovania práv dotknutých osôb sú poskytnuté...., v prípade osobného kontaktu na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.