Zajtra: Ľahký dážď 1°C

Triedenie zelene

V sadovníckej a urbanistickej praxi sa triedi zeleň na:
Verejnú zeleň - je to zeleň prístupná všetkým občanom bez obmedzenia a slúži na všeobecné užívanie
Predstavuje zeleň v uliciach, stromoradia, zelené pásy a pruhy, mobilnú zeleň v uliciach, voľné miesta po asanácii budov, parkoviská, zeleň na námestiach, zeleň pri významných budovách, pomníky a pamätníky, verejnú zeleň na sídliskách, mestské parky a parkovo upravované plochy, promenády, promenádne lúky, odpočinkové lúky, okružné prechádzkové trasy, cieľové prechádzky, odpočívadlá, prírodné kiná a amfiteátre, náučné chodníky, psie lúky a pod. Zeleň verejných parkov tvoria všetky verejné prístupné plochy zelene v sídelnom útvare. Zahŕňa plochy všetkých verejne prístupných parkov s časove neobmedzenou, aj regulovanou prístupnosťou, ako aj menšie parkovo upravené plochy. Určujúcou funkciou tejto kategórie zelene je každodenná krátkodobá rekreácia.
Vyhradená zeleň - je to zeleň prístupná len určitej vymedzenej skupine ľudí. Má nasledovné okruhy:
 - Školy, úrady, ústavy a ich zariadenia: jasle a materské školy, základné školy, stredné odborné školy, vysoké školy, internáty, úrady, ústavy a významné budovy.
- Zeleň športových zariadení: detské ihriská, ihriská pre mládež, športoviská, klubové ihriská, areály zdravia, cesty zdatnosti.
- Nemocnice a sanatóriá: nemocničné záhrady, zeleň okolia polikliník, okolie sanatórií.
- Botanické a zoologické záhrady
- Zeleň priemyselných areálov: továrenské priestranstvá, zeleň okolia dielní a výrobných hál, vnútorná továrenská zeleň.
- Zeleň poľnohospodárskych podnikov
- Úprava pohrebísk: tradičné cintoríny, urnové háje, prírodné cintoríny.
 - Vyhradená zeleň na sídliskách: obytný obvod, obytná skupina, obytná ulica, špeciálne objekty, odpočinkové miesta, ihriská a cvičiská.
Súkromná zeleň - ide o plochy zelene využívané na súkromných pozemkoch. Patria sem predzáhradky, rodinné záhrady, záhrady poľnohospodárskych usadlostí, chát a chalúp.
Zeleň osobitného určenia - zeleň s osobitým významom, je skôr lokalizované v extraviláne (napr. brehové porasty pri tokoch riek,..)
Hospodárska zeleň - s hospodárskym významom, je skôr lokalizované v extraviláne (napr. izolačná zeleň v priemyselných zónach a parkoch...)
Krajinná zeleň - zeleň mimo urbanizované prostredie