Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2023


Pozývame Vás na prvú verejnú prezentáciu v rámci ktorej bude predstavený celý proces prípravy, časový a vecný harmonogram spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR na obdobie 2019 – 2023. Zároveň bude predstavená forma a spôsob zapojenia sa do vytvorených pracovných skupín identifikovaných ako kľúčových v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb v hlavnom meste SR Bratislave.


Komentáre