Zajtra: Ľahký dážď 14°C

Návrh VZN - vyhlasuje záväznú časť Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 04

Všeobecne záväzné nariadenia a Štatút hl.m.
30.08.2018
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení VZN č. 12/2008, VZN č. 17/2011, VZN č. 5/2014 a VZN č. 10/2014
24.09.2018
24.09.2018
Oddelenie obstáravania územnoplánovacích dokumentov